PBUK: orzecznictwo TSUE dot. roszczeń regresowych funduszy gwarancyjnych

Dodano: 06-09-2019
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

W najbliższych czasie TSUE ma rozstrzygnąć kwestię obowiązku ubezpieczenia pojazdu przeznaczonego do kasacji, który na mocy wyroku sądowego wszedł w posiadanie powiatu. Pytania prejudycjalne w tym zakresie skierował Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. Czytaj więcej: TSUE rozstrzygnie kwestię obowiązku ubezpieczenia porzuconych pojazdów przez władze samorządowe

W związku z tą sprawą Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w materiale prasowym podejmuje temat regresu funduszu gwarancyjnego za skutki wypadków komunikacyjnych wyrządzonych przez nieubezpieczone pojazdy. W tym zakresie występują wątpliwości, czy fundusz ma prawo dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń i poniesionych w związku z tym kosztów nie tylko bezpośredniego od sprawcy zdarzenia, ale także od posiadacza pojazdu.

- Ta ostatnia kwestia była już rozstrzygana przez TSUE. Orzeczenie w sprawie C-80/17 zostało wydane 4 września 2018 r. Stwierdzono w nim prawo funduszu gwarancyjnego do regresu wobec posiadacza pojazdu nieubezpieczonego w zakresie OC za szkody spowodowane ruchem tego pojazdu – przypomina Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W rozpoznawanej sprawie pozwana postanowiła zaprzestać korzystać z posiadanego pojazdu. W związku z tym wypowiedziała umowę ubezpieczenia OC ppm, a pojazd przechowywała na swoim podwórzu. Przy tym nie dopełniła obowiązku wyrejestrowania auta. Syn pozwanej, poza jej wiedzą, użył ten samochód, powodując nim wypadek. Roszczenia poszkodowanych zostały pokryte z portugalskiego funduszu gwarancyjnego. Ten natomiast zwrócił się z roszczeniem regresowym do właścicielki auta, która nie dopełniła obowiązku ubezpieczenia, a nie do sprawcy szkody.    

W rozpoznawanej sprawie TSUE orzekł, że art. 1 ust. 4 drugiej dyrektywy nie stoi na przeszkodzie uregulowaniom krajowym, które przewidują, że fundusz ma prawo wystąpić z roszczeniem nie tylko przeciwko osobie odpowiedzialnej za spowodowanie wypadku, ale również przeciwko osobie, która podlegała obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC wynikającej z ruchu pojazdu, który, spowodowano szkody, podlegające naprawieniu przez tę instytucję, lecz nie zawarła w tym celu umowy, nawet jeśli osoba ta nie ponosi odpowiedzialności za wypadek.

- Należy przy tym uznać, że art. 1 ust. 4 drugiej dyrektywy wyraźnie umożliwia państwom członkowskim na uznanie odszkodowania wypłacanego przez fundusz gwarancyjny za pomocnicze. Pozwala im również na ustanowienie przepisów regulujących kwestie roszczeń przysługujących wspomnianej instytucji wobec "osoby odpowiedzialnej lub osób odpowiedzialnych za spowodowanie wypadku" oraz stosunków z innymi ubezpieczycielami lub organami zabezpieczenia społecznego zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu w związku z tym samym wypadkiem - wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

- Odnosząc się do orzeczenia TSUE należy zauważyć, iż kwestia ta - podobnie jak w prawie portugalskim - uregulowana jest również w polskim prawie. Zgodnie bowiem z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zobowiązuje osoby wymienione wcześniej do zwrotu wypłaconych przez UFG świadczeń i poniesionych kosztów. Podobnie ma się kwestia solidarnej odpowiedzialności sprawcy szkody i posiadacza pojazdu wobec PBUK - art. 132 ustawy - konkluduje Wichtowski.

wstecz