Od 12 czerwca będą obowiązywać wyższe sumy ubezpieczenia dla agentów ubezpieczeniowych

Dodano: 17-02-2020

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Dokonuje on zwiększenia sum ubezpieczenia dla agentów ubezpieczeniowych.

Nowelizacja jest wynikiem przyjęcia i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenia delegowanego Komisji 2019/1935 zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Będzie ono stosowane począwszy od dnia 12 czerwca 2020 r.

Rozporządzaniem ustanawia się wyższe kwoty bazowe o 4,03%. W związku z tym powstał obowiązek podniesienia sum ubezpieczenia w polskim rozporządzaniu ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC dla agentów ubezpieczeniowych. Zgodnie z treścią projektu wyniosą one równowartość w złotych kwoty 1.300.380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia oraz równowartość w złotych kwoty 1.924.560 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

W ocenie projektodawcy wzrost minimalnych sum gwarancyjnych nie przełoży się nadmiernie na wzrost składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia OC dla agentów.

Podwyżka cen bazowych jest określana na podstawie cyklicznych przeglądów cen konsumpcyjnych w UE szacowanych przez Eurostat.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz