Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe zasady realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej

Dodano: 22-11-2017

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W praktyce oznacza to uregulowanie trybu i zasad finansowania środków pochodzących z Funduszu Wypadkowego zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Jak podkreśla MRPiPS, jest to istotne ponieważ wcześniejsze regulacje były mało zrozumiałe i wymagały doprecyzowania.

Nowelizacja określa, że :

  • finansowanie prewencji wypadkowej wyniesie 1 proc. należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe;
  • zasady konkursów dla przedsiębiorców, którzy chcą udoskonalić warunki pracy, będą definiowane przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy będzie odpowiedzialny za merytoryczną ocenę składanych przez przedsiębiorców projektów;
  • maksymalna wielkość udzielanego dofinansowania projektu, będzie zależna od liczby osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Płatnik składek może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
  2. nie zalega z opłacaniem podatków;
  3. nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Jak podaje MRPiPS, unormowanie zasad i trybu przyznawania dofinansowania na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących stało się konieczne, głównie z powodu popularności dofinansowania, liczby składanych wniosków przez przedsiębiorców oraz rosnącej wysokości kwoty przeznaczonej.

 

 

wstecz