Nowy projekt ustawy o dystrybucji i nowe zasady dotyczące rozpatrywania reklamacji

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 01-06-2017

W ubiegłym tygodniu Minister Finansów i Rozwoju skierował pod obrady Komitetu ds. Europejskich kolejny, trzeci już po grudniowym i marcowym, projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, opatrzony datą 19 maja 2017 r. Jak już wskazywaliśmy, poza wprowadzeniem do obrotu prawnego nowej ustawy zastępującej obecną ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym, projekt przewiduje również m.in. nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (ustawa o reklamacjach).

Najnowszy projekt wprowadza w zakresie reklamacji znaczące zmiany w stosunku do projektu z marca 2017 r.

W poprzednich projektach zmiany ustawy o reklamacjach rozszerzały zakres podmiotów rynku finansowego na pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, w zakresie prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń. Na tym tle powstawała wątpliwość co do zakresu odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego i zakładu ubezpieczeń, w przypadku jednoczesnego złożenia przez klienta reklamacji dotyczącej świadczonych usług zarówno do agenta, jak też do zakładu ubezpieczeń. Wątpliwości dotyczyły m.in. przedmiotu reklamacji, gdy będzie ona dotyczyła usług świadczonych przez agenta, w szczególności multi-agenta. Czy w takim wypadku podmiotem odpowiedzialnym na gruncie ustawy o reklamacjach będzie jedynie zakład ubezpieczeń, czy także agent ubezpieczeniowy, który został wskazany w nowelizacji jako odrębny podmiot rynku finansowego, podlegający jej przepisom.

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z maja br. wydaje się wyjaśniać powyższe wątpliwości (choć niewykluczone, że w praktyce mogą pojawić się trudności). Zgodnie z najnowszymi zmianami ustawy o reklamacjach, klientem podmiotu rynku finansowego będzie także będący osobą fizyczną klient brokera ubezpieczeniowego, a także agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. Tym samym zakres podmiotów rynku finansowego został poszerzony o brokera ubezpieczeniowego, oraz multi-agentów, jednakże, co należy podkreślić, są oni obowiązani stosować przepisy ustawy o reklamach jedynie w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Poza zmianami w ustawie o reklamacjach, najnowszy projekt przewiduje także novum w postaci obowiązku rozpatrywania reklamacji składanych przez klienta będącego osobą prawną, wprowadzonego wprost do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację (w postaci papierowej lub innym trwałym nośniku) klienta będącego osobą prawną w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Taki sam obowiązek będzie ciążyć na brokerze ubezpieczeniowym, a także agencie ubezpieczeniowym i agencie oferującym ubezpieczenia uzupełniające, wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, tj. multi-agentach. Jednakże w przypadku pośredników obowiązek rozpatrzenia reklamacji został ograniczony przedmiotowo tj. jedynie w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Podobnie jak w obowiązującej od ponad półtora roku ustawie o reklamacjach, także w tym przypadku przedsiębiorcy będą zobligowani udzielić odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie. Dotrzymanie terminu będzie niezwykle istotne, gdyż wprowadzono tu analogiczny mechanizm tj. nieudzielenie odpowiedzi w terminie będzie jednoznaczne z uznaniem reklamacji.

Więcej informacji na ten temat już 22 czerwca 2017 r. podczas szkolenia: „USTAWA O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ NA FINISZU – tylko aspekty praktyczne”. Szczegóły pod linkiem.

Jednocześnie, przypominamy o możliwości zgłaszania zagadnień (), które chcieliby Państwo przedyskutować podczas tego szkolenia.

Na tę chwilę otrzymaliśmy od Państwa prośbę o poruszenie następujących kwestii:

1. Wpływ zakazu łączenia funkcji właścicielskich i operacyjnych agentów i brokerów na rynek.
2. Czy istnieje taki model biznesowy, który dawałby szansę na pozostawienie w jednej grupie kapitałowej brokera i agenta?
3. Badanie potrzeb klienta - w jaki sposób je efektywnie przeprowadzić, w jakiej formie oraz jak podejść do klientów, którzy nie udzielą odpowiedzi.
4. Informacje o umowie ubezpieczenia (ustandaryzowany dokument) vs stosowanie kart produktów przez Banki w związku z Rekomendacją U.

wstecz