NOWA USTAWA - Zespół inspekcyjny

Autor: Przemysław Stopnicki

Dodano: 15-07-2016

Art. 343. 1. Kontrola działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji jest przeprowadzana przez pracowników Urzędu tworzących zespół inspekcyjny, upoważnionych przez organ nadzoru, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. Pracownicy tworzący zespół inspekcyjny, w zakresie ustalonym w upoważnieniu organu nadzoru, mają prawo do:

1) wstępu do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji;

2) wglądu do dokumentów kontrolowanego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji oraz żądania, na koszt zakładu, sporządzenia kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów;

3) wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym kontrolowanego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji oraz żądania, na koszt zakładu, sporządzenia kopii lub wyciągów z tych danych, w tym w postaci elektronicznej;

4) wglądu do dokumentów pośrednika ubezpieczeniowego kontrolowanego zakładu ubezpieczeń oraz żądania, na koszt zakładu, sporządzenia kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów;

5) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od osób pozostających w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z zakładem ubezpieczeń i zakładem reasekuracji oraz pośredników ubezpieczeniowych kontrolowanego zakładu ubezpieczeń, w tym w postaci elektronicznej;

6) żądania przygotowania niezbędnych danych, w tym w postaci elektronicznej;

7) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.

3. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji zapewniają pracownikom tworzącym zespół inspekcyjny swobodny dostęp do oddzielnego pomieszczenia biurowego i środków łączności.

Zgodnie z art. 343 kontrola przeprowadzana przez KNF może objąć zarówno działalność jak i stan majątkowy zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

Pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego tworzący zespół inspekcyjny działają na podstawie udzielonego w imieniu KNF upoważnienia, którego przedstawienie oraz okazanie legitymacji służbowych stanowi warunek formalny rozpoczęcia kontroli. Przepis w ust. 2 enumeratywnie wymienia zakres uprawnień przysługujących kontrolerom w toku kontroli, na który składają się poszczególne czynności faktyczne wymienione w tym ustępie.

Ustawa zobowiązuje podmioty nadzorowane do umożliwienia kontrolerom KNF przeprowadzenia czynności wskazanych art. 343, co również związane jest z koniecznością poniesienia przez kontrolowanego kosztów z tym związanych. Ustawa mówi o tym wprost w ust. 2, 3 i 4 art. 343 artykułu, w odniesieniu do obowiązku sporządzenia kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów, w tym również dokumentów pośrednika ubezpieczeniowego kontrolowanego zakładu ubezpieczeń.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: knf, kontrola, nadzór
wstecz