NOWA USTAWA - Wyłączenie inspektora

Autor: Przemysław Stopnicki

Dodano: 20-07-2016

Art. 346. 1. Inspektor podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli ustalenia kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki albo prawa lub obowiązki jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Inspektor może być wyłączony od udziału w kontroli również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, zostaną ujawnione w toku kontroli, inspektor nie podejmuje dalszych czynności i zawiadamia o tym niezwłocznie organ nadzoru.

4. Wyłączony inspektor podejmuje jedynie czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes publiczny lub ważny interes zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji.

5. O wyłączeniu od udziału w kontroli postanawia organ nadzoru z urzędu albo na wniosek zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub inspektora. Organ nadzoru, postanawiając o wyłączeniu inspektora, uzupełnia skład zespołu inspekcyjnego, a także zmienia odpowiednio upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz niezwłocznie doręcza upoważnienie zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji.

6. Z ważnych przyczyn organ nadzoru może zmienić skład osobowy zespołu inspekcyjnego także w innych przypadkach, niż określone w ust. 1 i 2. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Art. 346 ustawy wzorowany jest na przepisach regulujących postępowanie przed sądami czy też organami administracji i dotyczących wyłączenia sędziego lub wyłączenia pracownika organu administracji. Podkreślenia wymaga, że przesłanki: wpływu na prawa i obowiązki (ust. 1), czy też innych przyczyn, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności (ust. 2) powinny być rozpatrywane w świetle pewnej obiektywnej istotności, która rzeczywiście uniemożliwia rzetelne i bezstronne przeprowadzenie postępowania kontrolnego. O takiej sytuacji można mówić np. w przypadku zatrudnienia w kontrolowanym zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji jednej z osób wymienionych w ust. 1. Jeżeli chodzi, o przesłankę określoną w ust. 2, to w praktyce, sytuacje w których mogłoby dojść do wyłączenia pracownika w oparciu o powyższy przepis zdarzają się niezwykle rzadko i powinny być każdorazowo rozpatrywane z uwzględnieniem wskazanego wyżej kryterium istotności. Na pewno jednak trudno rozważać wyłączenie, tylko z uwagi na fakt posiadania przez inspektora umowy ubezpieczenia z danym zakładem ubezpieczeń.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: knf, kontrola
wstecz