NOWA USTAWA - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Autor: Przemysław Stopnicki

Dodano: 19-07-2016

Art. 345. 1. Kontrolę przeprowadza zespół inspekcyjny składający się co najmniej z dwóch inspektorów.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera co najmniej:

1)     wskazanie podstawy prawnej;

2)     oznaczenie organu nadzoru;

3)     datę i miejsce wystawienia;

4)     imię i nazwisko inspektora uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;

5)     firmę lub nazwę podmiotu objętego kontrolą;

6)     określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

7)     wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

8)     podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

9)     pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego podmiotu.

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez zakład.

4. W przypadku przeprowadzania, w celu weryfikacji na miejscu informacji, o których mowa w art. 410, kontroli z udziałem osób wskazanych przez organ nadzorczy państwa członkowskiego Unii Europejskiej wnioskujący o jej przeprowadzenie, w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazuje się także imiona i nazwiska tych osób oraz rodzaje i numery dokumentów potwierdzających ich tożsamość.

5. Do przeprowadzenia kontroli organ nadzoru może upoważnić również osobę niebędącą pracownikiem Urzędu, dysponującą niezbędną wiedzą w zakresie objętym kontrolą. W takim przypadku w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazuje się także imię i nazwisko tej osoby oraz rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

W ramach art. 345 warto zwrócić uwagę na elementy składowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wskazane w ust. 2 – ich weryfikacja powinna być pierwszą czynnością kontrolowanego, wykonywaną tuż po przedstawieniu tego dokumentu przez kontrolerów a przed rzeczywistym rozpoczęciem czynności kontrolnych. Uchybienia w tym zakresie uniemożliwiają skuteczne rozpoczęcie kontroli. Równie istotna jest weryfikacja legitymacji inspektorów – ich ważności oraz zgodności z danymi inspektorów określonymi w upoważnieniu. Analogicznie należy zweryfikować dokumenty, za pomocą których legitymują się osoby, o których mowa w ust. 4 i 5 art. 345.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz