NOWA USTAWA - Udostępnianie informacji w sieci

Autor: Przemysław Stopnicki

Dodano: 09-08-2016

Art. 371. 1. Organ nadzoru udostępnia pod jednym adresem elektronicznym, w jednolitym formacie:

1) teksty aktów prawnych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

2) informacje określające podstawowe kryteria i metody stosowane w nadzorze, w szczególności niezbędne narzędzia ilościowe służące do oceny zdolności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do poniesienia niekorzystnych skutków zdarzeń lub przyszłych zmian warunków gospodarczych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich ogólną kondycję finansową;

3) zbiorcze dane statystyczne dotyczące głównych aspektów stosowania nadzoru ostrożnościowego;

4) informacje określające sposób, w jaki Rzeczpospolita Polska skorzystała z możliwości wyboru opcji przewidzianych w dyrektywie 2009/138/WE;

5) informacje określające cele nadzoru oraz jego główne funkcje i działania;

6) rekomendacje organu nadzoru.

2. Informacje, rekomendacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, podlegają aktualizacji.

Art. 371 nakłada na KNF obowiązek publikowania na stronie internetowej materiałów i informacji określonych w ust. 1) – 6)

Przeczytaj cały artykuł
wstecz