NOWA USTAWA - Termin rozpoczęcia i zakończenia działalności (cz. I)

Autor: Monika Kozłowska

Dodano: 27-12-2016

Art. 171. 1. Krajowy zakład ubezpieczeń i krajowy zakład reasekuracji rozpoczynają wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia.

2. Za dzień rozpoczęcia wykonywania działalności ubezpieczeniowej uważa się dzień zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia.

3. Za dzień rozpoczęcia wykonywania działalności reasekuracyjnej uważa się dzień zawarcia pierwszej umowy reasekuracji.

4. Krajowy zakład ubezpieczeń zawiadamia organ nadzoru o zaprzestaniu wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub zawierania umów ubezpieczenia w danej grupie ubezpieczeń w terminie 7 dni.

5. Krajowy zakład reasekuracji zawiadamia organ nadzoru o zaprzestaniu wykonywania działalności reasekuracyjnej lub zawierania umów reasekuracji w danym rodzaju reasekuracji w terminie 7 dni.

Komentowany artykuł 171 został w całości recypowany z poprzedniego stanu prawnego i stanowi odzwierciedlenie art. 100 u.d.u. w zakresie, w jakim odnosi się do działalności ubezpieczeniowej oraz art. 223zd u.d.u., w zakresie, w jakim reguluje kwestie dotyczące działalności zakładu reasekuracji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz