NOWA USTAWA - Skutki naruszenia przepisów

Autor: Przemysław Stopnicki

Dodano: 29-07-2016

Art. 362 przyznaje KNF uprawnienie do nakładania na podmioty nadzorowane, ich prokurentów i członków zarządów kar pieniężnych, a także uprawnienie do występowania do właściwego organu podmiotu nadzorowanego z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie udzielonej prokury oraz do zawieszania w czynnościach członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do czasu rozpatrzenia wniosku o ich odwołanie. Na mocy ust. 3 zastosowanie powyższych przepisów rozciągnięto również na członków rady administrującej, w przypadku wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej w formie spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz