NOWA USTAWA – Przynależność do PBUK zagranicznego zakładu ubezpieczeń

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 31-05-2016

Zagraniczny zakład ubezpieczeń, który zamierza ubezpieczać w Polsce odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych ma także obowiązek złożyć oświadczenie o członkostwie w PBUK. Obowiązek ten jest skorelowany z przepisem art. 121 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którym zakłady ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykonujące działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem właściwego organu państwa, w którym mają siedzibę, stają się członkami Biura z dniem złożenia deklaracji członkowskiej. Przy czym, należy wskazać, iż zgodnie z art. 121 ust. 4 ww. ustawy przynależność do Biura jest obowiązkowa, zatem zagraniczny zakład ubezpieczeń nie ma w tym zakresie swobody wyboru i stąd wziął się obowiązek przekazania polskiemu organowi nadzoru oświadczenia o członkowskie w Biurze.

Wprawdzie obowiązek informacyjny określony w przedmiotowym przepisie nie stanowi elementu procedury notyfikacji, określonej w art. 207 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jednakże analogicznie jak tam, przekazanie wymaganych informacji polskiemu organowi nadzoru nie następuje bezpośrednio przez obowiązany zagraniczny zakład ubezpieczeń, ale za pośrednictwem jego macierzystego państwa członkowskiego. Wynika to ze specyfiki procedury notyfikacji w zakresie obu swobód, w której główną rolę grają organy nadzoru.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz