NOWA USTAWA – dokumenty w postaci elektronicznej

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 28-04-2016

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), częściowo na wzór wcześniej obowiązujących przepisów, zawiera dość szczegółowe regulacje dotyczące dokumentacji sporządzanej w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1, dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą być sporządzane w postaci elektronicznej, jeżeli będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. Usługi związane z zabezpieczeniem tych dokumentów mogą być wykonywane przez zakład ubezpieczeń lub spółkę utworzoną przez zakład ubezpieczeń lub przez inne podmioty.

Wskazany przepis został nieco zmodyfikowany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Art. 26 ust. 1 zd. 1 wcześniej obowiązującej ustawy o działalności ubezpieczeniowej przewidywał, że dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogły być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli były w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. Obecnie obowiązujący przepis mówi o dokumentach sporządzanych w postaci elektronicznej, nie zaś o informatycznych nośnikach danych. Niewątpliwie, zapisanie danych składających się na dokument elektroniczny musi nastąpić na jakimś informatycznym nośniku danych, jednak nośnik ten może być elementem tzw. chmury obliczeniowej i w praktyce może nie być w ogóle możliwy do wskazania.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz