NOWA USTAWA - Badanie zgodności z prawem

Autor: Przemysław Stopnicki

Dodano: 18-07-2016

Art. 344. 1. W toku kontroli zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji badaniu podlega:

1) działalność zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji w zakresie zgodności z prawem, statutem, planem działalności, interesem ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, oraz interesem cedentów, ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji, a także zdolność do sprawnego i efektywnego zarządzania ryzykiem w ramach systemu zarządzania zakładu;

2) stan majątkowy zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji.

2. Czynności kontrolne są przeprowadzane w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od dnia rozpoczęcia kontroli.

Art. 344 doprecyzowuje zakres kontroli, bardzo ogólnie sformułowany w zdaniu pierwszym art. 343, oraz określa maksymalny czas trwania kontroli, który powinien być nie dłuższy niż 60 dni. W praktyce, w przypadku gdy czas ten okazuje się niewystarczający dla przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności kontrolnych, KNF przedłuża czas trwania postępowania w drodze zmiany upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które następnie doręczane jest kontrolowanemu.

W ramach zakresu kontroli badaniu podlega działalność zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w zakresie zgodności z prawem, statutem, planem działalności, interesem ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, oraz interesem cedentów, ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji, a także zdolność do sprawnego i efektywnego zarządzania ryzykiem w ramach systemu zarządzania zakładu oraz stan majątkowy zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz