Nieuczciwe praktyki rynkowe

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 19-08-2014
Kategorie :

Przedsiębiorcy nie mogą wobec konsumentów stosować nieuczciwych praktyk rynkowych. Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd, spoczywa na przedsiębiorcy.

Ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych weszła w życie w grudniu 2007 r., implementując do polskiego porządku prawnego normy zawarte w dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Ustawa zakazuje stosowania przez przedsiębiorców wobec konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych. Za nieuczciwe praktyki rynkowe uznaje się praktyki, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami w istotny sposób zniekształcają lub mogą zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu

Pliki do pobrania

wstecz