Nakładanie sankcji powinno być fakultatywne - uwagi KNF i PIU do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 15-05-2019

10 maja br. zakończyły się konsultacje publiczne do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Na razie zostały opublikowane uwagi do projektu Komisji Nadzoru Finansowego i Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Projekt wprowadza do dwóch ustaw ubezpieczeniowych zmiany umożliwiające polskiemu organowi nadzoru stosowanie skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz zagranicznymi zakładami reasekuracji z państw członkowskich UE, prowadzącymi na terytorium Polski działalność przez oddział lub w inny sposób, w ramach swobody świadczenia usług. Projekt właśnie przeszedł przez etap konsultacji publicznych. Czytaj więcej: KNF obejmie nadzór nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń. Jest gotowy projekt nowelizacji.

Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń

PIU pozytywnie ocenia propozycje zmian. Jak podkreśliła Izba, już wcześniej zgłaszała do Ministra Finansów potrzebę uregulowania kwestii działalności zagranicznych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. Jednocześnie PIU wysnuła propozycję zniesienia obowiązku nakładania sankcji za nieterminową likwidację szkód. Jak argumentowała Izba, obecny stan prawny wymusza na Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzenie postępowań w przypadkach sprzed kilka lat, gdzie doszło do nielicznych naruszeń i o niskim stopniu uchybienia. W związku z tym PIU chce, aby jedynie dać organowi nadzoru możliwość podjęcia odpowiednich środków w tego typu przypadkach naruszeń przepisów. PIU chce też, by uregulowano kwestię przedawniania naruszenia.

Uwagi Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie oceniła kierunek zmian, rozszerzających nadzór nad zagranicznymi podmiotami, chociaż wystosowała znacznie więcej uwag niż PIU.

Po pierwsze, KNF, tak jak PIU, postuluje za wprowadzeniem mechanizmu fakultatywnego stosowania środków nadzorczych wobec zakładów ubezpieczeń. Jak zauważa Komisja, w praktyce często dochodzi do pojedynczych przypadków naruszenia, za które nakładane kary są na niskim poziomie, a osiągnięcie celu nadzorczego, jakim jest wprowadzenie przez karany podmiot działań naprawczych, jest niemożliwe ze względu na niską szkodliwość naruszenia.

Ponadto, jak zauważa Komisja, zagraniczne zakłady ubezpieczeń, w przeciwieństwie do polskich podmiotów, nie są zobowiązane do przedstawiania organowi nadzoru rocznego sprawozdania finansowego. Wobec czego wątpliwości budzi propozycja nakładania na te towarzystwa sankcji finansowych uzależnionych od przypisu składki. KNF poddał pod rozwagę przyjęcie innych rozwiązań określających wysokość kar.

Również Komisja zwraca uwagę na brak przepisów przejściowych – dla przykładu nowelizacja nie określa, czy proponowane przepisy dotyczą naruszeń powstałych po dniu wejścia w życie ustawy, czy te wynikające z umów ubezpieczenia zawartych pod reżimem nowelizacji.  

Dodatkowo KNF przypomniał o potrzebie szerszej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zwłaszcza w zakresie działania UFG i instytucji tzw. zwrotnej pomocy finansowej, określone w art. 99 i przepisów pozostających w związku z tym artykułem.

Uwagi PIU i KNF są dostępne w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

wstecz