MF: reklamy i akwizycje kancelarii odszkodowawczych są zgodne z interesem osób poszkodowanych

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 16-10-2019

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 33366 w sprawie senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego wskazał, że przedstawione w projekcie senackim rozwiązania wymagają korekty. W szczególności w zakresie zdefiniowania pojęć, jakimi posłużono się w projekcie, poziomu maksymalnego wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczych, zakazu przenoszenia wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych, czy wprowadzenia tzw. split-payment.

W interpelacji wskazano, że stanowisko rządu wobec projektu ustawy zaleca wprowadzenie rozwiązań, które stoją w sprzeczności zarówno z interesem konsumentów, a także zmierzają do nierównego traktowania podmiotów z sektora prawnego. Czytaj więcej: Interpelacja ws. stanowiska rządu dot. ustawy o kancelariach odszkodowawczych

W związku z powyższym do prezesa Rady Ministrów skierowano następujące pytania:

  1. Czy rząd proponując usunięcie z projektu ustawy zapisów z art.10 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz z pkt 3a zakazu prowadzenia reklamy i akwizycji usług doradcy odszkodowawczego w budynkach użyteczności publicznej, wziął pod uwagę panujące zjawisko nieetycznych praktyk co do sposobu zdobywania klientów przez wiele kancelarii odszkodowawczych?
  2. Czy rząd planuje, a jeżeli tak, to w jaki sposób, uregulować sprawy działalności kancelarii odszkodowawczych, które będą działać zgodnie z prawem, profesjonalnie i z dobrymi obyczajami?

Odpowiadający Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wyjaśnił, że rząd w swoim stanowisku postulował usunięcie z projektu zakazu prowadzenia reklamy i akwizycji usług doradcy odszkodowawczego w budynkach użyteczności publicznej. Zdaniem rządu, obecnie zaproponowany w projekcie zakaz reklamy i akwizycji stanowi rozwiązanie zbyt daleko idące. „Szeroki zakres pojęcia „budynku użyteczności publicznej” powoduje, że w obecnej wersji projektu reklama lub akwizycja usług kancelarii odszkodowawczej prowadzona w odległości 100 m od np. instytucji kultury, obiektu sportowego, gastronomicznego czy dworca byłaby wykluczona”, czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Jak wyjaśnił, proponowane przez rząd rozwiązania nie zmierzają do nierównego traktowania podmiotów. Ustawodawca tworząc przepisy dąży do wyrównania interesów wszystkich stron. Z tego powodu kierunek regulacji w zakresie reklamy i akwizycji usług doradcy odszkodowawczego powinien uwzględniać interesy zarówno osób poszkodowanych, w tym ich dostęp do rynku usług doradztwa odszkodowawczego, jak i podmiotów działających na tym rynku. W związku z tym w stanowisku rządu zaproponowano kompromisowe rozwiązanie polegające na pozostawieniu zakazu prowadzenia reklamy i akwizycji usług doradcy odszkodowawczego w pozostałych wymienionych w art. 10 projektu przypadkach, co ma na celu zapobieganie ewentualnym nieetycznym praktykom co do sposobu zdobywania klientów przez kancelarie odszkodowawcze.

wstecz