MF podało sposób wyliczania opłat za prowadzenie ewidencji PPK

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 09-01-2019

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie opłat za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Określa ono termin ich uiszczenia jak też sposób obliczania.

Zgodnie z treścią projektu, wysokość opłaty stanowi iloczyn kwoty 0,18 zł i liczby rachunków Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonych przez instytucję finansową na ostatni dzień miesiąca, za który należna jest opłata.

Instytucje finansowe będą zobowiązane do wniesienia opłaty w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została ona obliczona.  

Opłata ta będzie pobierana do dnia 30 czerwca 2022 r. W dniu 1 lipca 2022 r. po raz pierwszy będzie miał zastosowanie art. 67 ust. 1 ustawy o PPK, zgodnie z którym opłata wnoszona na rzecz PFR przez instytucję finansową umieszczoną w ewidencji PPK nie może przekroczyć 0,01% w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez tę instytucję.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na razie projekt został skierowany do konsultacji, które potrwają do 23 stycznia 2019 r.

Opłaty wnoszone co miesiąc przez instytucje finansowe będą zasilały funkcjonowanie Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie prowadzenia ewidencji PPK. Szacuje się, że koszty wytworzenia, utrzymania i obsługi systemu teleinformatycznego w przeciągu trzech pierwszych lat wyniosą ok. 36 mln zł.


Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Jednak budzi wiele pytań i wątpliwości. Na część z nich postarają się odpowiedzieć eksperci z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI - Magdalena Sudoł, adwokat specjalizujący się w prawie pracy oraz Tomasz Klemt, aplikant radcowski specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym – podczas bezpłatnego webinarium „Pracownicze Plany Kapitałowe 2019 – jak skutecznie wdrożyć PPK w firmie?”. Przy rejestracji istnieje możliwość pozostawienia pytań do prelegentów. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz online.

wstecz