MF odpowiada na zarzuty dot. potrąceń w likwidacji szkód komunikacyjnych. Na razie nie są planowane regulacje  

Dodano: 15-09-2020

Do Ministerstwa Finansów wpłynęła interpelacja nr 9497 w sprawie potrąceń dokonywanych przez ubezpieczycieli przy zwrocie kosztów naprawy pojazdów powypadkowych. Jest to kolejna inicjatywa dot. nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych.  

W interpelacji zwrócono uwagę na dużą liczbę sporów sądowych dot. rozliczania kosztów naprawy pojazdów powypadkowych. Spory te powstają najczęściej z powództwa firm zajmujących się naprawą aut i są skierowane przeciwko towarzystwom ubezpieczeń. Spory najczęściej skupione są wokół potrąceń dokonywanych przez towarzystwa ubezpieczeń przy zwrocie kosztów naprawy pojazdów powypadkowych objętych ochroną ubezpieczeniową. Jak przekonują autorzy interpelacji, blisko 100% przypadków kończą się orzeczeniem na korzyść poszkodowanego. Jednocześnie podkreślono, że problem ten generuje również problemy z płynnością finansową dla przedsiębiorców.

W związku z tym autorzy interpelacji skierowali do resortu finansów następujące pytania:

  1. Czy w ocenie rządu praktyka dokonywanych przez ubezpieczycieli potrąceń jest zgodna z polskim prawem oraz wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego z 16.12.2014 r. oraz raportem NIK nr KBF.430.013.2019?
  2. Jeśli rząd widzi tu uchybienia, czy planowane są działania mające na celu poprawę przestrzegania przepisów i ww. wytycznych?

W odpowiedzi na interpelację, przedstawiciel resortu zwrócił uwagę, że Komisja Nadzoru Finansowego, sprawując nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym, może wydawać rekomendacje skierowane do zakładów ubezpieczeń. Zobowiązują one towarzystwa do uzyskania określonych wytycznych. Jednocześnie podkreślono, że do kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego nie należy wydawanie rozstrzygnięć, na mocy których zakład ubezpieczeń zrealizuje świadczenie w określonej wysokości na rzecz uprawnionego w postępowaniu likwidacyjnym. Zadanie leży w zakresie kompetencji sądów powszechnych.

W zakresie odpowiedzi na 2. pytanie przywołano uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 r., (sygn. akt III CZP 99/18). Zawarto w niej, że poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania. Czytaj więcej: SN: Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić koszty wykonania ekspertyz rzeczoznawcy

„Mając na uwadze przedstawione rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego należy wskazać, że uchwała ta, przyczyni się do zniwelowania problemów klientów z uzyskaniem zwrotu kosztów opinii rzeczoznawcy, zarówno w przypadku ekspertyzy dotyczącej rozmiaru szkody powypadkowej, jak również ekspertyzy zleconej w celu wykazania odpowiedzialności ubezpieczyciela”, wyjaśniono w odpowiedzi na interpelację.

Tagi: szkoda, oc, ac
wstecz