MF o działaniach w obszarze usług finansowych w perspektywie brexitu

Dodano: 08-04-2019
Publikator: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów podjęło działania w obszarze usług finansowych w odpowiedzi na ryzyko bezumownego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) z Unii Europejskiej. Dotyczą one m.in. sektora bankowego, usług maklerskich, płatniczych, a także umów ubezpieczeń.

15 marca 2019 r., z inicjatywy Ministra Finansów, sejm uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Ustawa ta, aby zabezpieczyć interesy polskich klientów, umożliwi kontynuację świadczenia usług w Polsce przez niektóre instytucje finansowe ze Zjednoczonego Królestwa oraz Gibraltaru, po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE.

Ustawa umożliwia zakładom ubezpieczeń z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które przed dniem bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez ten kraj prowadziły działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalsze prowadzenie takiej działalności w celu wykonania zawartych już umów ubezpieczenia.

Ma to chronić interesy osób, które zawarły takie umowy ubezpieczenia poprzez m.in. zapewnienie efektywnej likwidacji szkód. Będzie to dotyczyć wyłącznie okresu niezbędnego do realizacji zawartych umów lub do przeniesienia portfela ubezpieczeń na rzecz zakładu ubezpieczeń mogącego wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium RP, przy czym nie może to być dłużej niż do dnia przypadającego po upływie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, a w przypadku ubezpieczeń na życie nie dłużej niż do dnia przypadającego po upływie 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Zakład ubezpieczeń z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie lub Gibraltarze, w celu wykonania zawartych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umów ubezpieczenia, będzie mógł wykonywać działalność ubezpieczeniową na zasadach określonych dla zagranicznych zakładów ubezpieczeń z innych niż Polska państw członkowskich UE. Nie będzie miał jednak możliwości zawierania nowych umów ubezpieczenia, przedłużania zawartych umów ubezpieczenia, obejmowania ochroną ubezpieczeniową nowych ryzyk, podwyższania sum ubezpieczenia oraz dokonywania zmian umów ubezpieczenia zwiększających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.

Z kolei w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Rada Biur Systemu Zielonej Karty podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy z Biurem Brytyjskim na dotychczasowych zasadach. Potencjalne zmiany mogłyby mieć negatywny wpływ na dotychczasowe zasady ruchu transgranicznego i dotyczyć milionów obywateli całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Zjednoczonego Królestwa.

Biuro Brytyjskie pozostanie sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego bez konieczności przeprowadzania dodatkowych procedur. W mocy pozostaną wszelkie dotychczasowe zasady związane ze swobodnym przemieszczaniem się pojazdami zarejestrowanymi w wyżej wymienionych krajach. Niezmienione pozostaną również zasady dochodzenia roszczeń z wypadków, w których uczestniczyli kierujący takimi pojazdami.

wstecz