Kontrola KNF – wymagane dokumenty

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 02-12-2019
Kategorie :

Agenci ubezpieczeniowi i brokerzy ubezpieczeniowi, na podstawie odpowiednio art. 69 i 70 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, podlegają kontroli w zakresie zgodności ich działalności z przepisami prawa, a w przypadku brokerów – także stanu majątkowego. Zakłady ubezpieczeń mogą być natomiast kontrolowane w zakresie korzystania z agentów ubezpieczeniowych, ale także jako odrębni dystrybutorzy ubezpieczeń. Z kolei, zgodnie z art. 342 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, organ nadzoru może przeprowadzać kontrolę działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji.

W praktyce, kontrola KNF w głównej mierze opiera się na weryfikacji i przeglądzie dokumentacji prowadzonej czy to przez zakład ubezpieczeń, czy pośrednika. Bazując na naszych ostatnich doświadczeniach, związanych z prowadzeniem kontroli dystrybutorów przez organ nadzoru u niektórych z naszych klientów, możemy wskazać następujące obszary i związane z tym dokumenty jakie zazwyczaj podlegają weryfikacji w trakcie kontroli:

  1. Dokumentacja związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez agenta/brokera.

Tutaj kontroli podlegają dokumenty korporacyjnej przedsiębiorcy, tj. wypis z odpowiedniego rejestru, uchwały organów statutowych, itp.

  1. Dokumentacja związana ze statusem agenta/brokera jako pośrednika ubezpieczeniowego.

KNF bada przede wszystkim aktualność danych osób wpisanych do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru, w całym okresie objętym kontrolą. Ocenie podlega to, czy w każdym czasie skład organów statutowych kontrolowanego przedsiębiorstwa był zgodny z wymogami prawa oraz to, czy osoby wykonujące poszczególne czynności posiadają właściwe uprawnienia.

  1. Dokumentacja związana ze współpracą agenta/brokera z zakładem ubezpieczeń.

Ocenie podlega przede wszystkim treść umów agencyjnych i porozumień kurtażowych oraz treść pełnomocnictw posiadanych przez dystrybutorów

  1. Dokumentacja związana ze współpracą agenta/brokera z OWCA/OWCB

Badaniem objęte są umowy łączące osobę fizyczną z agentem/brokerem oraz dokumentacja wymagana do uzyskania wpisu w odpowiednim rejestrze pośredników.

  1. Dokumentacja związana z procesem dystrybucji ubezpieczeń

KNF bada przede wszystkim polityki/procedury i inne dokumenty regulujące zasady dystrybucji ubezpieczeń w danej organizacji, w tym te związane z analizą potrzeb klienta.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz