KNF, czyli centralny organ nadzoru

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 24-11-2017

Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy o dystrybucji pod pojęciem organu nadzoru należy rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), która jest centralnym organem administracji państwowej, powołanym na mocy ustawy z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem.

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym, a w jego ramach sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.

Celem sprawowanego nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem, jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości. KNF ma budować zaufanie do rynku finansowego, czy to przez zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, czy to zapewnienie rzetelnych informacji dotyczących funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem, do zadań Komisji Nadzoru Finansowego, oprócz sprawowania nadzoru, należy:

  1. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
  2. podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
  3. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności poprzez nieodpłatne publikowanie – w formie i czasie przez siebie określonym – ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji w rozumieniu przepisów ustawy o radiofonii i telewizji
  4. udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
  5. stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
  6. współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego, w tym udzielanie informacji, wyjaśnień i przekazywanie dokumentów, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z monitorowaniem rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,
  7. wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

W nowej ustawie o dystrybucji, KNF będzie uprawniona i zobowiązana do sprawowania nadzoru nad wszystkimi dystrybutorami ubezpieczeń. Warto jednak pamiętać, ze zasadą będzie sprawowanie nadzoru nad agentami ubezpieczeniowymi i agentami oferującymi ubezpieczenia bezpośrednio przez zakłady ubezpieczeń współpracujące z takimi agentami. Jednocześnie organ nadzoru będzie sprawował nadzór nad zakładami ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ustawy.

wstecz