KFP po I czytaniu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dodano: 08-12-2017

7 grudnia br. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2068).

KFP przyjęła projekt bez poprawek i wniosła do Sejmu o jego uchwalenie.

Projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Proponowane rozwiązania dotyczą:

  • wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji,
  • zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium innych państw Unii Europejskiej,
  • zawierania przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Polski,
  • możliwości wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zakazu lub ograniczenia swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji z państwa członkowskiego UE, wykonujący działalność w naszym kraju przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług.

W nowelizacji wprowadzono także zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawie o obligacjach. Polegają one m.in. na ustaleniu minimalnej wartości obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł w przypadku jej emisji m.in. przez banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy zakłady ubezpieczeń.

Projekt nowelizujący ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wpłynął do Sejmu 24 listopada br.

Sprawozdanie Komisji jest dostępne na stronie Sejmu oraz w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz