Jest już gotowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Dodano: 14-09-2017
Kategorie :

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało gotowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych i projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Oba projekty wraz z uzasadnieniami znajdują się na portalu Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Nowy akt prawny stanowi przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Rozporządzenie to będzie obowiązywało w krajach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 r. i „od tego dnia polskie przepisy muszą zapewniać skuteczne stosowanie przepisów Rozporządzenia, nie powielając jego rozwiązań ani nie będąc z nim sprzecznymi” – podano w uzasadnieniu projektu.

Jak podkreślili twórcy projektu, przepisy obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z jednej strony zawierają regulacje analogiczne do zawartych w Rozporządzeniu, m.in. w zakresie definicji danych osobowych, to z drugiej strony zawierają regulacje odmienne, choćby w zakresie definicji zgody osoby, której dane dotyczą. Ponadto, obecnie obowiązująca ustawa zawiera też regulacje, których nie przewiduje Rozporządzenie, m.in. w zakresie rejestracji zbiorów danych, z drugiej strony brak jest w obowiązującej ustawie przepisów dotyczących choćby certyfikacji.

„W świetle powyższego konieczne stało się opracowanie zupełnie nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, która odpowiadałaby przepisom i standardom ochrony danych osobowych przyjętym na poziomie UE. Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych” – podano w uzasadnieniu projektu.

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie RODO wymaga dostosowania polskiego porządku prawnego do nowych unijnych przepisów. W tym celu poza uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, konieczne jest dokonanie zmian także w innych aktach prawnych. Z uwagi na ich liczbę zdecydowano się dokonać tego w projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

„W projekcie ustawy zawarto szereg zmian ustaw, wypracowanych wspólnie z właściwymi resortami, zapewniających dostosowanie krajowego porządku prawnego do nowych norm prawnych zawartych w rozporządzeniu 2016/67” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Ponadto, w projekcie zawarto też przepis uchylający ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy dostosowujące i przejściowe.

Oba projekty zostały skierowane w ramach konsultacji publicznych do prawie 200 podmiotów. Na przygotowanie opinii mają 30 dni od dnia otrzymania projektu.

Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami są dostępne w „Pełnej publikacji”.

wstecz