Jakie kryteria muszą spełniać członkowie zarządu i rady nadzorczej TFI? Jest projekt nowego rozporządzenia

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 23-04-2020
Kategorie :

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia ws. sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Określa on szczegółowe kryteria spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej TFI wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, a także trybu dokonywania oceny oraz weryfikacji spełniania tego kryterium, a także utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji osób zarządzających towarzystwami.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonała zmiany m.in. art. 48a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Polegała ona na wprowadzeniu wymogu, aby osoby wchodzące w skład zarządu i rady nadzorczej TFI posiadały nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie. Ustawa wymusza m.in., aby osoby powoływane do zarządu uzyskały zgodę KNF. Dotyczy to członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem oraz nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zarządzanych przez towarzystwo.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe kryteria spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej TFI tych obowiązków, sposobu ich weryfikacji przez towarzystwa i  utrzymywania oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządów i RN.

Proponowane przepisy przewidują, że towarzystwo dokona oceny i weryfikacji wymogów. Będzie ona dokonywana na podstawie dokumentów, gromadzonych i weryfikowanych przez towarzystwo. Spółka będzie miała też obowiązek ustanowienia i wdrożenia  polityki dotyczącej oceny i weryfikacji. Polityka ta ma być przyjęta przez walne zgromadzenie i zatwierdzona przez zarząd i radę nadzorczą TFI. Towarzystwo będzie brało pod uwagę szereg okoliczności, które pozwolą na kompleksową ocenę wymogu posiadania  nieposzlakowanej opinii.

Projektowane przepisy określają także obszary wiedzy, jakie powinny zostać uwzględnione przy ocenie oraz weryfikacji spełniania wymogu posiadania wiedzy. W projekcie enumeratywnie wymieniono też przypadki, kiedy towarzystwo może uznać, że członek zarządu albo rady nadzorczej posiada wymaganą wiedzę, bez obowiązku przeprowadzania oceny. Są to m.in. przypadki uzyskania stopnia naukowego, tytułu zawodowego czy określonego certyfikatu.

Towarzystwo będzie też musiało zapewniać członkom zarządu i rady nadzorczej utrzymanie i doskonalenie wymaganej wiedzy i kompetencji, w szczególności przez zapewnienie szkoleń i udziału w konferencjach, seminariach. W tym celu towarzystwo będzie miało obowiązek ustanowienia i wdrożenia odpowiedniej polityki. Dokument ten będzie zawierał w szczególności wskazanie celów szkoleniowych, odrębnie dla zarządu i rady nadzorczej, a w odpowiednich przypadkach odrębnie dla danej funkcji, sposób identyfikacji potrzeb szkoleniowych i sposób weryfikacji skuteczności organizowanych szkoleń. Polityka ta będzie przyjmowana przez walne zgromadzenie i zatwierdzana przez zarząd i radę nadzorczą TFI.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

wstecz