Jak prawidłowo ocenić wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego?

Autor: Magdalena Mirgos

Dodano: 26-03-2021
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 23 marca 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa UE 2016/97, dalej: IDD),  i jej aktów wykonawczych.

Jedno z zadanych pytań dotyczyło tego, czy art. 15 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2359 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (dalej: Rozporządzenie delegowane) wymaga, aby wiedza i doświadczenie klienta w zakresie produktu, zostały ocenione, zanim dystrybutor będzie mógł dostarczyć produkt zgodnie z art. 30 ust. 2 IDD. Pytanie dotyczyło również tego, w jaki sposób wiedza i doświadczenie klientów powinna być oceniana i jak należy rozumieć sformułowanie „doświadczenie w dziedzinie inwestycji istotnej dla danego rodzaju produktu lub usługi" ujawnione w art. 30 ust. 1 IDD?

W swojej odpowiedzi Komisja Europejska wskazała, że artykuł 30 ust. 2 IDD dotyczy oceny odpowiedniości i stosowności, którą należy stosować w przypadkach, gdy klient, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, zrezygnował z przysługującego mu prawa do uzyskania pełnej porady. W takich przypadkach pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji istotnej dla konkretnego rodzaju produktu lub usługi, które są oferowane lub o które wnioskuje, aby umożliwić pośrednikowi ubezpieczeniowemu lub zakładowi ubezpieczeń ocenę, czy planowana usługa ubezpieczeniowa lub produkt są odpowiednie dla klienta.

Artykuł 15 Rozporządzenia delegowanego wymaga, aby „pośrednicy ubezpieczeniowi lub zakłady ubezpieczeń ustalali, czy klient posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrozumienia ryzyka związanego z usługami lub produktami, które zaoferowano klientowi lub o które klient wystąpił". Artykuł 17 Rozporządzenia delegowanego zawiera natomiast wykaz informacji, które pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady ubezpieczeń muszą uzyskać, aby móc ocenić wiedzę i doświadczenie klienta lub potencjalnego klienta. Są to:

  1. rodzaje usług, transakcji, ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych lub instrumentów finansowych, które są znane klientowi lub potencjalnemu klientowi;
  2. charakter, liczbę, wartość i częstotliwość prowadzonych przez klienta lub potencjalnego klienta transakcji na ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych lub instrumentach finansowych oraz okres, w którym transakcje te były prowadzone;
  3. poziom wykształcenia, a także obecny zawód lub poprzednie, istotne w rozpatrywanym względzie zawody klienta lub potencjalnego klienta.

Komisja Europejska wskazała, iż ani IDD ani Rozporządzenie delegowane nie zawierają szczegółowych zasad dotyczących sposobu zbierania lub oceny tych informacji. Pośrednikom ubezpieczeniowym i zakładom ubezpieczeń pozostawia się zorganizowanie procesu oceny w sposób, który pozwoli na należyte stwierdzenie, czy przewidziany produkt jest odpowiedni dla danego klienta.

Ponadto, w ocenie Komisji Europejskiej sformułowanie „doświadczenie w dziedzinie inwestycji istotnej dla określonego rodzaju produktu lub usługi" należy rozumieć  szeroko. Doświadczenie to niekoniecznie musi być bowiem zdobyte w transakcjach związanych z konkretnym rodzajem produktu lub usługi, o ile klient posiada wiedzę i doświadczenie w szeroko rozumianym "obszarze inwestycyjnym", do którego należy dany produkt.

Pełna treść odpowiedzi udzielonych przez Komisję Europejską na to i inne pytania znajduje się na stronie internetowej EIOPA, https://www.eiopa.europa.eu/content/questions-answers-insurance-distribution-directive_en

wstecz