Interpelacja ws. nieprawidłowości w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i usług assistance

Dodano: 19-05-2020

Do Prezesa Rady Ministrów skierowana została interpelacja nr 5851 w sprawie nieprawidłowości w obszarze rynku likwidacji szkód komunikacyjnych oraz związanych z tym usług assistance.

Autor interpelacji powołuje się w niej na napływające do niego z różnych źródeł sygnały „o nieprawidłowościach, jakie mają miejsce w obszarze rynku likwidacji szkód komunikacyjnych oraz związanych z tym usług assistance (np. holowania pojazdów, najmu pojazdów zastępczych, parkowania, ect…).” Jak podał, problemy zgłaszają do niego spółki, osoby prywatne jak i organizacje branżowe firm współpracujących z zakładami ubezpieczeń.

Ponadto, w piśmie przypomniał o publikacjach Rzecznika Finansowego czy raporcie Najwyższej Izby Kontroli pt. „Ochrona Konsumentów na Rynku Ubezpieczeniowym”, w którym NIK zarzucił organom państwa niedostateczny nadzór nad rynkiem. „Szczególne wątpliwości budzi tu skuteczność i bezstronność działań Komisji Nadzoru Finansowego zdająca się ignorować oraz marginalizować skargi poszkodowanych i przedstawicieli branży naprawczej”, napisano w interpelacji.

Zdaniem autora, na rynku brak jest rozwiązań, które przyczyniłyby się do uczciwego działania podmiotów w zakresie likwidacji szkód i wypłat odszkodowań, także w zakresie współpracy ubezpieczycieli z usługodawcami motoryzacyjnymi.

W związku z tym skierowane zostały do Premiera następujące pytania:

  1. Jakie propozycje rozwiązań przedstawiły Panu wspomniane w raporcie NIK instytucje, które zmierzałyby do należytego uregulowania wadliwych obszarów wzajemnej współpracy i odpowiedniej ochrony poszkodowanych lub podmiotów upoważnionych (nie cesjonariuszy typu kancelarie odszkodowawcze). Na jakim etapie są poszczególne prace?
  2. Jakie działania w kierunku dialogu i wysłuchania postulatów tysięcy firm branży motoryzacyjnej podjęła lub zamierza podjąć Rada Ministrów w ostatnich latach?
  3. Jakie działania są obecnie prowadzone i w jakich ministerstwach, w zakresie regulacji rynku odszkodowań komunikacyjnych, pojazdów zastępczych, rzeczoznawców/ biegłych samochodowych czy ewentualnych działań antymonopolowych podmiotów rynku finansowego?
  4. Jakie analizy w powyższej problematyce zostały wykonane i kiedy oraz przez kogo?
  5. Na jakich źródłach opiera Rada Ministrów, KNF oraz UOKiK swoją ocenę skali problemu i masowości problemu?
wstecz