Interpelacja ws. nieprawidłowości w obszarze rynku likwidacji szkód komunikacyjnych - wyjaśnienia MF

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 14-06-2020

Ministerstwo Finansów przedstawiło odpowiedź na interpelację nr 5851 w sprawie „nieprawidłowości w obszarze rynku likwidacji szkód komunikacyjnych oraz związanych z tym usług assistance”. Czytaj więcej: Interpelacja ws. nieprawidłowości w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i usług assistance

W odpowiedzi resort finansów przedstawił dotychczasowe działania podjęte przez ministerstwo, jak i Komisję Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu poprawy tego obszaru działalności towarzystw ubezpieczeń.

Po pierwsze resort poinformował m.in., że UKNF w zakresie ubezpieczeń OC ppm. zaplanował na kolejne lata aktywność na dwóch płaszczyznach. „Pierwsza to kontrole likwidacji szkód pod kątem terminowości, obowiązków informacyjnych oraz wypłacanych odszkodowań. Druga płaszczyzna to aktywność regulacyjna”, napisano w odpowiedzi na interpelację. KNF chce podjąć współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości w celu opracowania potrzebnych regulacji dot. likwidacji szkód. „W zakresie uregulowania wysokości zadośćuczynienia za śmierć w wypadku komunikacyjnym, aktualne pozostają wyniki prac Forum Zadośćuczynień przy UKNF, w tym wypracowana tabela wysokości zadośćuczynień za śmierć przygotowana na podstawie wyroków sądowych, a także opracowany projekt zmian do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz do Kodeksu cywilnego”, wyjaśniono w piśmie.

Z kolei UOKiK dąży do zmian ustawowych mających na celu rozszerzenie zawartej w Kodeksie cywilnym definicji konsumenta w taki sposób, aby „wyeliminować wątpliwości co do zasadności badania praktyk zakładów ubezpieczeń związanych z rozpatrywaniem naruszeń z tytułu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej”. Propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie zostały już przedstawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obejmują one: art. 221 k.c., art. 19 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz art. 4 pkt 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Propozycje te aktualnie są analizowane przez UOKiK.

W przypadku pozostałych regulacji wyjaśniono, że aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace legislacyjne w zakresie nowelizacji przepisów art. 445-448 i art. 817 Kodeksu cywilnego. Mają one m.in. określać „krąg osób uprawnionych do uzyskania zadośćuczynienia z tytułu śmierci bezpośrednio poszkodowanego oraz tego, czy osobom tym przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie w przypadku odniesienia przez bezpośrednio poszkodowanego poważnego uszczerbku na zdrowiu prowadzącego do trwałego i nieodwracalnego inwalidztwa. Projekt przewiduje wprowadzenie „zryczałtowanego zadośćuczynienia” dla osób najbliższych poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego zmarł albo na skutek doznanych obrażeń ciała znajduje się w stanie określanym mianem wegetatywnego”, czytamy w piśmie MF. Z kolei nowelizacja art. 817 k.c. zakłada dodanie przepisu wprowadzającego obowiązek wypłaty uprawnionemu odsetek maksymalnych za opóźnienie, w razie nieterminowej wypłaty należnego odszkodowania.

Resort sprawiedliwości pracuje też nad uregulowaniem branży najmu pojazdów zastępczych, udostępnianych poszkodowanym. MS rozważa koncepcję wprowadzenia dla zakładów ubezpieczeń obowiązku niezwłocznego udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego o cechach użytkowych odpowiadających cechom pojazdu uszkodzonego na czas niezbędny do naprawy uszkodzonego pojazdu, bądź na czas wystarczający do sprzedaży i zakupu nowego pojazdu w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej. Rozważa się ponadto skorelowanie z wymienionym obowiązkiem wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz sprawcy szkody za koszty najmu pojazdu zastępczego w czasie, w którym zakład ubezpieczeń udostępnił na własny rachunek pojazd poszkodowanemu. O procedurze likwidacji szkody w zakresie kosztów najmu pojazdu zastępczego zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek poinformować osobę nabywającą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych”. Projekt ten aktualnie jest poddawany analizie skutków regulacji. Od jej wyników należy dalsze procedowanie zmian.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację przedstawiło też przebieg prac nad uregulowaniem współpracy towarzystw ubezpieczeń z warsztatami i napraw powypadkowych. W piśmie zostały omówione propozycje rozwiązań omawiane w toku prac Podzespółu ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych, w tym wdrożenia instytucji rzeczoznawcy w proces likwidacji szkód komunikacyjnych, szacowanie kwoty odszkodowania na podstawie faktur, wypłaty odszkodowania w kwocie netto. MF podkreśliło jednak, że proponowane rozwiązania wymagają dużej ostrożności i dokładnej analizy skutków, szczególnie finansowych, które ostatecznie mogą zostać przeniesione na ubezpieczonych – płatników składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów jest dostępna do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz