Interpelacja ws. nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń

Dodano: 12-02-2018
Kategorie :

Posłowie Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski skierowali do ministra finansów interpelację w sprawie nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń. Jak wskazali, interpelacja została wystosowana wskutek licznych skarg napływających do posłów od petentów.

W interpelacji zwrócili się do ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie o działania podejmowane przez resort w celu ograniczenia nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń.

W uzasadnieniu interpelacji zwrócili uwagę, że praktyki dot. likwidacji szkód komunikacyjnych wymienione w wytycznych KNF stanowią jedynie zalecenie dla zakładów ubezpieczeń. Z kolei liczba niezadowolonych klientów stale rośnie, o czym świadczy, ich zdaniem, liczba spraw sądowych.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację, Ministerstwo Finansów wystąpiło do Komisji Nadzoru Finansowego, jako organu odpowiedzialnego za nadzór nad funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego, o odniesienie się do kwestii podnoszonych w interpelacji. W odpowiedzi zastępca przewodniczącego KNF podkreślił, że organ wydał „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”. Zakłady ubezpieczeń miały czas na ich wdrożenie do dnia 31 marca 2015 r. „Wytyczne jako swego rodzaju kompendium zasad w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych stanowią równocześnie narzędzie nadzoru precyzyjnie opisujące jak powinien wyglądać zgodny z porządkiem prawnym oraz utrwaloną judykaturą sposób likwidacji szkód majątkowych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”, zawarto w odpowiedzi na interpelację.

Przedstawiciel KNF poinformował też o postępowaniach kontrolnych w zakresie stosowania wytycznych. Skutkowały one wydaniem zaleceń bądź decyzjami o wszczęciu postępowań czy nałożenie, kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń za nieterminową likwidację szkód komunikacyjnych lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych.

Obecnie Komisja monitoruje proces wykonania zaleceń, żądając udokumentowania przez ubezpieczycieli zmian wykrytych nieprawidłowości, bądź wyników wewnętrznych kontroli. „Ewentualne stwierdzenie przez organ nadzoru w toku analizy wykonania wydanych zakładom ubezpieczeń zaleceń, braku dostosowania działalności do obowiązujących przepisów prawa i zaniechania naruszania interesów uprawnionych z umów ubezpieczenia będzie skutkowało zastosowaniem wobec ubezpieczycieli odpowiednich środków nadzorczych”, wyjaśniono.

Ponadto, jak przedstawił zastępca przewodniczącego Komisji, organ wpływa na stosowanie przez zakłady ubezpieczeń Wytycznych poprzez dokonywanie oceny BION. Wydanie negatywnej oceny przez organ nadzoru wpływa na politykę dywidendową zakładu ubezpieczeń. 

Także Rzecznik Finansowy w raporcie dot. praktyk likwidacji szkód, wydanym w 2017 r. wskazał na pozytywny wpływ Wytycznych na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych. 

wstecz