Interpelacja poselska ws. nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

Dodano: 17-09-2018

W dniu 10 września br. została zgłoszona do Ministra Finansów interpelacja w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych. Autorem interpelacji jest poseł Józef Lassota.

W omawianej interpelacji zostały zacytowane Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 grudnia 2014 r. dotyczące likwidacji szkód w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, które miały być zaimplementowane przez zakłady ubezpieczeń do dnia 31 marca 2015 r. Autor chciał w szczególności podkreślić wagę następujących zapisów:

,,(…) Z kolei nieprawidłowości w likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych mają istotny wpływ na postrzeganie całego rynku ubezpieczeń. W szczególności nie sposób nie zauważyć korelacji pomiędzy trudnościami w uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia komunikacyjnego a niechęcią do korzystania z ubezpieczeń w przyszłości’’ (pierwsza strona wstępu, trzeci akapit);

,,W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, zakład ubezpieczeń powinien udzielić uprawnionemu pomocy w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu, np. na prośbę uprawnionego, przedstawić samodzielnie ofertę zakupu pozostałości za cenę zgodną z zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń wyceną bądź wskazać podmiot, który jest gotów nabyć pozostałości za tę cenę’’ (pkt 19.3).

W związku z przytoczonymi wyżej wytycznymi autor interpelacji zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  • Ile szkód całkowitych z OC rozliczyły zakłady ubezpieczeń w 2016, a ile w 2017 r.?
  • Ile szkód całkowitych z AC rozliczyły zakłady ubezpieczeń w 2016, a ile w 2017 r.?
  • Ile pojazdów po szkodzie całkowitej zostało wystawionych na platformach sprzedaży (w których mają swoje udziały lub współpracę zakłady ubezpieczeń) w 2016, a ile w 2017 r.?

Poprosił również o podanie kwot, jakie zostały wydane w latach 2016-2017 przez zakłady ubezpieczeń na marketing i reklamę w prasie, radiu i TV oraz materiały informacyjne (ogólne warunki ubezpieczenia) rozsyłane do posiadaczy polisy OC i AC?

Tagi: oc, polisa, ac
wstecz