Informacje o udziałach i bliskich powiązaniach – czy tylko od nowych pośredników?

Autor: Agnieszka Wesołowska, adwokat, partner, Magdalena Mirgos, prawnik | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Dodano: 04-05-2021

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 23 marca 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa UE 2016/97, dalej: IDD) i jej aktów wykonawczych.

Jedno z zadanych pytań dotyczyło tego, czy obowiązek żądania informacji o konfliktach interesów będzie stosowany przez właściwy organ krajowy z mocą wsteczną [w przypadku, gdy pośrednik jest już zarejestrowany]?

W swojej odpowiedzi Komisja Europejska wskazała, że przepis art. 3 ust. 6 IDD wymienia informacje, które mają być wymagane „jako warunek rejestracji” pośredników ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Mówimy o informacjach dot. tożsamości akcjonariuszy lub udziałowców, niezależnie od tego czy są to osoby fizyczne, czy prawne, którzy posiadają udział przekraczający 10 proc. kapitału pośrednika, oraz wysokość tych udziałów i tożsamości osób, które mają bliskie powiązania z pośrednikiem, oraz informacji, że te udziały lub bliskie powiązania nie uniemożliwiają właściwemu organowi skutecznego sprawowania funkcji nadzorczych. Na podstawie tego przepisu właściwe organy krajowe nie są zobowiązane do aktywnego zwracania się o te informacje z mocą wsteczną, tj. w odniesieniu do już zarejestrowanych pośredników. Ponieważ jednak IDD ma na celu jedynie minimalną harmonizację, państwa członkowskie mogą swobodnie określać bardziej rygorystyczne przepisy, zobowiązując swoje właściwe organy do żądania informacji również od zarejestrowanych pośredników. W każdym przypadku art. 3 ust. 6 akapit drugi IDD stanowi, że pośrednicy mają obowiązek bez zbędnej zwłoki informować właściwe organy o wszelkich zmianach informacji przekazanych na mocy tego przepisu. Od momentu wejścia w życie przepisów krajowych wdrażających IDD, obowiązek ten dotyczy wszystkich pośredników, w tym również tych, którzy zarejestrowali się przed wejściem w życie dyrektywy.

Pełna treść odpowiedzi udzielonych przez Komisję Europejską na to i inne pytania znajduje się na stronie internetowej EIOPA, https://www.eiopa.europa.eu/content/questions-answers-insurance-distribution-directive_en

wstecz