Informacje o rozliczeniach podatkowych największych firm będą publikowane w BIP

Dodano: 26-11-2017

W piątek uchwalono nowelizację ustawy o CIT, która zakłada, że informacja o podatku największych firm będzie podawana do publicznej wiadomości. Fiskus przedstawi listę.

Większa szczelność systemu

Celem nowego prawa jest uszczelnienie systemu. Według resortu finansów podatnicy będą zmuszeni do prawidłowego i rzetelnego wypełniania zobowiązań podatkowych. Ustawa przewiduje, że Minister Rozwoju i Finansów będzie miał prawo publikować na stronie resortu w Biuletynie Informacji Publicznej informacje zawierające podstawowe dane podatkowe największych firm.

Nowelizacja ustawy dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy że, takich firm jest około 2 tys. Nowelizacja obejmie także podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów – a według szacunku rządu ich liczba wynosi około 60.

Źródłem będzie zeznanie podatkowe

Publikowana informacja będzie wynikała z zeznania podatkowego i będzie obejmować indywidualne dane podatnika CIT takie jak:

  • nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP)
  • rok podatkowy
  • wysokość osiągniętych przychodów
  • wysokość poniesionych kosztów uzyskania przychodów
  • wysokość osiągniętego dochodu albo poniesionej straty
  • podstawy opodatkowania
  • kwoty należnego podatku.

Raz na kwartał

Indywidualne dane podatnika, podane do publicznej wiadomości, będą aktualizowane co kwartał i upubliczniane przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane. Podatnik, którego dane upubliczniono, będzie miał prawo złożyć wniosek do Ministra Rozwoju i Finansów o ich usunięcie lub sprostowanie.

Upublicznianie informacji, dotyczących rozliczeń podatkowych, będzie możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do tych danych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyska kompetencję do przekazania do publicznej wiadomości takich informacji, w szczególności poprzez publikację elektroniczną.

wstecz