EY: Zakłady ubezpieczeń mają dwa miesiące na przegotowanie raportów SFCR i RSR

Dodano: 20-03-2017

Do dnia 20 maja 2017 r. zakłady ubezpieczeń będą musiały po raz pierwszy złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego raporty RSR i SFCR oraz dokonać przeglądu i zmiany systemów wynagrodzeń, przekazują eksperci firmy doradczej EY. Ich zdaniem, nowe obowiązki ubezpieczycieli zmienią krajowy rynek ubezpieczeń, w tym także mogą wpłynąć na rynek dystrybucji ubezpieczeń. 

Specjaliści EY przypominają, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) nałożyła na zakłady ubezpieczeń obowiązek raportowania informacji na temat wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń.

Art. 294 tej dyrektywy reguluje sprawozdania SFCR (Solvency and Financial Condition Report), dotyczącego wypłacalności i kondycji finansowej zakładu. Raport musi zawierać informacje odnoszące się do systemu zarządzania zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, w szczególności:

  • informacje nt. struktury organu, zawierające opis jego najważniejszych funkcji i obowiązków oraz opis podziału obowiązków pomiędzy członkami tego organu, w tym w szczególności informacje o tym, czy w ramach tych organów istnieją właściwe komitety;
  • wszelkie istotne zmiany systemu zarządzania, które miały miejsce w 2016 r.;
  • transakcje z udziałowcami, osobami wywierającymi wpływ na działalność zakładu oraz z członkami organu;
  • zasady i praktyki dotyczące wynagradzania, z wyjaśnieniami istotności stałych i zmiennych składników;
  • kryteria oceny indywidualnych i zbiorowych wyników, jako podstawy uprawnień do akcji, opcji lub zmiennych składników wynagrodzenia;
  • główne cechy programów emerytalno-rentowych oraz programów wcześniejszych emerytur dla członków organu i innych osób nadzorujących kluczowe funkcje.

W sprawozdaniu musi także zostać zawarty opis najważniejszych zadań i obowiązków osób nadzorujących kluczowe funkcje zakładów ubezpieczeń. Raport SFCR jest publiczny, a przed publikacją musi zostać zatwierdzony przez radę nadzorczą podmiotu. Zakłady ubezpieczeń są także zobligowane do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta. Jego opinia musi zostać zawarta razem ze sprawozdaniem.

Towarzystwa ubezpieczeń mają czas do dnia 20 maja 2017 r., w przypadku indywidualnych podmiotów, na przekazanie raportu do publicznej informacji. Natomiast grupy ubezpieczeniowe powinny złożyć sprawozdanie do dnia 1 lipca 2017 r. po uprzedniej zgodzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto, towarzystwa ubezpieczeń do dnia 20 maja 2017 r. muszą złożyć do KNF niejawne sprawozdanie RSR (Regular Supervisory Report). Powinno ono zawierać informacje umożliwiające organowi nadzoru poznanie systemu zarządzania, delegowania odpowiedzialności, ścieżek raportowania i alokacji funkcji oraz ocenienie jego adekwatności względem profilu ryzyka zakładu ubezpieczeń.

Jak podają eksperci firmy konsultingowej, raport RSR powinien także zawierać informacje dotyczące prawa do wynagrodzenia członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego w całym okresie sprawozdawczym, wraz z porównaniem tych informacji z informacjami zawartymi w poprzednim okresie sprawozdawczym oraz określeniem przyczyn ewentualnych, istotnych zmian. Ponadto, w raporcie powinny zostać także zaprezentowane dane, czy zostały spełnione warunki w zakresie kompetencji i reputacji osób pełniących w zakładzie ubezpieczeń kluczowe funkcje oraz listę tych osób.

– Nowe wymogi nakładają wiele obowiązków, ale przy odpowiednim przeglądzie systemów wynagrodzeń nie powinny nastręczać zbyt wiele kłopotów. Podobne regulacje obowiązują sektor bankowy, który zdążył się do nich już przystosować – mówi dr Karol Raźniewski, Dyrektor w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Więcej informacji znajduje się na stronie EY, pod adresem:
http://www.ey.com/pl/pl/newsroom/news-releases/news-ey-20170320-komentarz-ey--nowe-obowiazki-raportowe

Tagi: dyrektywa, knf
wstecz