EIOPA zbiera dane w celu opracowania Q&A w zakresie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 28-09-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń weszła w życie w dniu 23 lutego 2016 r. Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r.

Aby ułatwić wdrożenie IDD, Komisja Europejska przyjęła środki wykonawcze w formie dwóch projektów rozporządzeń delegowanych w dniu 21 września 2017 r.

(https://ec.europa.eu/info/law/insurance-distribution-directive-2016-97-eu/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en)

  • Wymogi dotyczące nadzoru i zarządzania produktami dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeniowych
  • Wymogi dotyczące informacji i zasad prowadzenia działalności gospodarczej mające zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP).

Rozporządzenia mają wejść w życie w dniu 23 lutego 2018 r., po przeanalizowaniu przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych otrzymał już kilka pytań indywidualnych od zainteresowanych stron na temat IDD i jego środków wykonawczych, a bardzo prawdopodobne jest, że kwestie dotyczące spójnego stosowania IDD i potrzeby koordynacji między właściwymi organami krajowymi nadal będą się pojawiać.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz