EIOPA wydała opinię w sprawie nadzoru stosowania scenariuszy ryzyka zmiany klimatu w ORSA

Dodano: 06-05-2021
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych wydał opinię w sprawie nadzoru stosowania scenariuszy zmian klimatycznych we własnej ocenie ryzyka i wypłacalności (ORSA), skierowaną do krajowych organów nadzorczych. W opinii, EIOPA przedstawia swoje oczekiwania wobec nadzorców dotyczące włączania scenariuszy ryzyka zmiany klimatu przez ubezpieczycieli do ORSA. 

Jak ocenia EIOPA, sektor ubezpieczeń i reasekuracji będzie dotknięty ryzykiem fizycznym i ryzykiem związanym ze zmianą klimatu. Jednakże teraz tylko niewielu ubezpieczycieli ocenia ryzyko zmiany klimatu w ORSA przy użyciu analizy scenariuszowej, zwykle ograniczonej do krótkoterminowego horyzontu czasowego. 

W związku z tym EIOPA uważa, że konieczne jest wspieranie perspektywicznego zarządzania tymi ryzykami, aby zapewnić długoterminową wypłacalność i rentowność branży. Zdaniem EIOPA, krajowe organy nadzorcze powinny oczekiwać od ubezpieczycieli włączenia ryzyka związanego ze zmianą klimatu do swojego systemu zarządzania,  w tym zarządzania ryzykiem i ORSA, podobnie jak wszystkie inne rodzaje ryzyka, na które są lub mogą być narażone zakłady ubezpieczeń. 

Jak przekonuje EIOPA, w ORSA ubezpieczyciele powinni dokonać oszacowania w celu zidentyfikowania istotnych ekspozycji na ryzyko zmiany klimatu i poddać je ocenie ryzyka. Ryzyka związane ze zmianą klimatu należy oceniać nie tylko w perspektywie krótkoterminowej, ale także długoterminowej, wykorzystując analizę scenariuszy do planowania strategicznego i strategii biznesowej. Jak podkreśla, ubezpieczyciele powinni w stosownych przypadkach poddać istotne ryzyko związane ze zmianą klimatu co najmniej dwóm długoterminowym scenariuszom klimatycznym:

  • scenariusz ryzyka związanego ze zmianą klimatu, w którym globalny wzrost temperatury utrzymuje się poniżej 2°C (najlepiej nie więcej niż 1,5°C), zgodnie ze zobowiązaniami UE i
  • scenariusz ryzyka zmiany klimatu, w którym globalny wzrost temperatury przekracza 2°C. 

W opinii przyjęto podejście oparte na ryzyku i proporcjonalne, uznając, że metodologie wciąż się rozwijają, a ubezpieczyciele muszą zdobyć doświadczenie. Oczekuje się, że ubezpieczyciele rozwiną złożoność analiz scenariuszy, biorąc pod uwagę rozmiar, charakter i złożoność ich ekspozycji na ryzyko zmiany klimatu. Opinia zawiera praktyczne wskazówki dotyczące wyboru i wykorzystania scenariuszy zmian klimatycznych.

EIOPA oczekuje, że krajowe organy nadzorcze będą gromadzić dane jakościowe i ilościowe w celu przeprowadzenia przeglądu nadzorczego analizy krótko- i długoterminowych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu w ORSA. Zdaniem instytucji, instrumentem gromadzenia danych powinna być regularna sprawozdawczość nadzorcza, w szczególności sprawozdanie nadzorcze ORSA. 

EIOPA rozpocznie monitorowanie stosowania opinii przez krajowe organy nadzoru dwa lata po jej opublikowaniu.

Tagi: ryzyko, nadzór
wstecz