EIOPA: informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka

Dodano: 09-06-2016
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

EIOPA opublikowała informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka  za okres do końca maja 2016 r.

Informacja techniczna została obliczona na podstawie zaktualizowanego kodowania, które EIOPA udostępniła wraz z informacją. Aktualizacja opiera się na poprawkach do nowej  dokumentacji technicznej dotyczącej stopy procentowej wolnej od ryzyka, opublikowanej 31 maja 2016 r.

Informacja techniczna, zaktualizowany plik kodowy, a także zaktualizowana dokumentacja techniczna, wraz z wskazaniem przyczyn ich wprowadzenia dostępne są na stronie EIOPA, pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-publishes-monthly-technical-information-and-updates-coding-for-the-Solvency-II-RFR-term-structures-May-2016.aspx

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zgodnie z art. 230 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przy obliczaniu najlepszego oszacowania, korekty dopasowującej do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka i korekty z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, zobowiązane są do stosowania danych i informacji technicznych opracowanych i opublikowanych przez EIOPA. Podstawę działania EIOPA w tym zakresie stanowi art. 77e Dyrektywy Solvency II.

wstecz