Duński ubezpieczyciel ogłosił upadłość

Dodano: 11-06-2018
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

W dniu 8 maja 2018 r. likwidator duńskiego towarzystwa ubezpieczeń Alpha Insurance A/S wystąpił do sądu z wnioskiem o dobrowolną likwidację towarzystwa wskutek niewypłacalności (bankructwa), przekazał Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet).

Wcześniej duński organ nadzoru założył na spółkę zakaz prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie zawierania i przedłużania umów ubezpieczenia, jak również cedowania 100 proc. ryzyk w ramach umowy reasekuracyjnej.

Jak podał Duński Urząd Nadzoru Finansowego, Alpha Insurance A/S nie spełniała wymaganych kryteriów kapitałowych. Wynik techniczny ubezpieczyciela na koniec roku 2016 był negatywny i wyniósł -200 milionów koron duńskich. W związku z tym, Urząd poinformował niezwłocznie krajowe nadzory finansowe państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego o wdrożonych środkach wobec Alpha Insurance A/S. Walne zgromadzenie spółki postawiło towarzystwo w stan likwidacji. W konsekwencji dotychczas ubezpieczeni w ramach umów ubezpieczeń obowiązkowych zobowiązani są do niezwłocznego zawarcia nowych umów w innych zakładach ubezpieczeń.

Alpha Insurance A/S oferowało ubezpieczenia majątkowe nie tylko w Danii, ale również w oparciu o swobodę świadczenia umów na terenie innych państw UE. Geograficzny rozkład przyjmowanych ryzyk przedstawia się następująco:

  • Dania: 16 proc.
  • Francja: 11 proc.
  • Niemcy: 8 proc.
  • Wielka Brytania: 48 proc.
  • Pozostałe: 17 proc.

Spółka bardzo mocno działała na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie była wiodącym ubezpieczycielem podmiotów komercyjnych, zwłaszcza przewoźników, w zakresie polis komunikacyjnych. Szacuje się, że upadłość Alpha dotknęła ponad 10 tys. taksówkarzy w Wielkiej Brytanii.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych gwarantuje wypłatę wszelkich świadczeń odszkodowawczych ze zdarzeń zaistniałych na terenie Polski, a spowodowanych przez kierujących ubezpieczonych w Alpha Insurance A/S. Dotyczy to również zdarzeń powstałych na terenie pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Andory, Serbii i Szwajcarii.

wstecz