Dlaczego definicje w ubezpieczeniach są kluczowe?

Dodano: 04-09-2018

Puls Biznesu w art. „Ubezpieczenia pełne pułapek” zwraca uwagę na definicje zdarzeń ubezpieczeniowych zapisywanych przez zakłady ubezpieczeń w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Wiele z nich wyklucza przypadki ryzykownych sytuacji, które dla klientów nie są takie oczywiste.

W artykule zawarto wiele nieoczywistych wykluczeń odpowiedzialności odszkodowawczej zakładów ubezpieczeń. Wśród nich znalazło się m.in.:

  • wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży wyłącznie gdy dojdzie do hospitalizacji ubezpieczonego;
  • różne prędkości wiatru definiujące huragan;
  • nieuwzględnianie osób samozatrudnionych w definicji pracownika w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • definicja udaru mózgu, która uzależniona jest od przyczyny jego powstania a nie opinii lekarzy; środki zostaną wypłacone jeśli do zdarzenia doszło z powodu pęknięcia naczynia krwionośnego lub utworzenia zatoru naczynia krwionośnego;
  • uwzględnienie jedynie kilkanaście chorób, za które przysługują świadczenia z tytułu poważnego zachorowania. 

- Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych tego, że cywilnoprawny charakter umowy ubezpieczenia przekłada się na swoistą dowolność w tworzeniu jej zapisów i zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, będących podstawą przedmiotowej umowy. Ubezpieczyciele wykorzystują ten stan rzeczy i w różny sposób starają się ograniczać swoją odpowiedzialność, m.in. poprzez wprowadzanie korzystnych dla siebie definicji zjawisk objętych ochroną - mówi red. PB Miłosz Ośmiński, dyrektor ds. dystrybucji strategicznej w spółce STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.

Zdaniem ekspertów, jednak dostrzegany jest wzrost świadomości Polaków w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia, którzy z uwagą czytają wzory umów. Z drugiej strony także na rynku zauważany jest trend, zgodnie z którym coraz więcej przypadków zdarzeń podlega pod ochronę ubezpieczeniową. Jako przykład podano usunięcie z definicji autocasco rażącego niedbalstwa, dzięki czemu świadczenie jest wypłacane nawet w sytuacji, gdy do szkody doszło z winy ubezpieczonego. 

wstecz