Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: spółka europejska

Autor: Ewelina Bukowska

Dodano: 18-04-2016

Na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej warunkiem podjęcia i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej bądź reasekuracyjnej jest przyjęcie jednej z dopuszczalnych form prawnych, m.in. formy spółki europejskiej.

Spółka europejska jest ponadnarodową formą spółki uregulowaną w prawie wspólnotowym. W istocie stanowi europejską odmianę spółki akcyjnej i podlega prawu państwa członkowskiego, w którym ma ona swoją statutową siedzibę. Prowadzenie działalności w formie spółki europejskiej możliwe jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności rejestrowania podmiotu w każdym z nich.

Uregulowanie prawne odnoszące się do spółki europejskiej znajdują się w rozporządzeniu Rady nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej oraz uzupełniająco w dyrektywie Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (tj. Dz. Urz. UE Nr L 294 z 10 listopada 2001 r.). W prawie polskim spółki europejskiej dotyczą ponadto regulacje art. 15 i nast. ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1391 ze zm.).

Spółkę europejską mogą tworzyć tylko spółki kapitałowe zarejestrowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kapitał spółki europejskiej podzielony jest na akcje i określony jest w euro. Subskrybowany kapitał akcyjny nie powinien być niższy niż 120.000 euro. Żaden z akcjonariuszy nie odpowiada za sumę wyższą niż subskrybowana. Spółka europejska posiada osobowość prawną. Podobnie, jak w tradycyjnej spółce akcyjnej, cechą charakterystyczną spółki europejskiej jest wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz korporacyjna struktura organów spółki. Spółka jest rejestrowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej we właściwym, krajowym rejestrze danego państwa, w którym ma siedzibę. Fakt wpisu do rejestru, z którego chwilą uzyskuje osobowość prawną, jest publikowany w dzienniku urzędowym danego państwa oraz dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Największą zaletą spółki europejskiej jest możliwość zmiany państwa siedziby bez konieczności likwidowania przedsiębiorstwa i rozpoczynania nowej działalności. Pozwala to na elastyczne funkcjonowanie, umożliwiając natychmiastowe reagowanie na zmiany warunków ekonomicznych.

Rozwiązanie polegające na umożliwieniu prowadzenia działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej w formie spółki europejski należy ocenić, jako pozytywne. Niewątpliwe – działanie w formie spółki europejskiej może ułatwić dostęp do podmiotów zamierzających prowadzić działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną do zagranicznych rynków, a także korzystnie wpływać na renomę firmy.

wstecz