Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: spółka celowa

Autor: Ewelina Bukowska

Dodano: 05-04-2016
Kategorie :

Spółka celowa to podmiot niebędący zakładem ubezpieczeń ani zakładem reasekuracji, który przejmuje ryzyka od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, oraz w pełni finansuje ekspozycję z tytułu takich ryzyk z wpływów z emisji dłużnych papierów wartościowych lub innego mechanizmu finansowania, w którym prawa spłaty dostawców finansowania dłużnego lub innego mechanizmu finansowania są podporządkowane zobowiązaniom reasekuracyjnym tego podmiotu. Innymi słowy, spółki celowe są podmiotami prowadzącymi działalność podobną do działalności reasekuracyjnej, przejmując część ryzyk od zakładu ubezpieczeń, finansując te ryzyka np. poprzez emisję obligacji lub też używając innych mechanizmów finansowych.

Artykuł 211 Dyrektywy Wypłacalność II, stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na tworzenie na swoim terytorium spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) pod warunkiem uzyskania uprzedniego zatwierdzenia przez organ nadzoru. W celu zapewnienia zharmonizowanego podejścia w odniesieniu do spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), Komisja Europejska przyjmuje środki wykonawcze określające:

  1. zakres udzielanego zezwolenia;
  2. obowiązkowe warunki, które muszą być zamieszczone we wszystkich sporządzanych umowach;
  3. wymogi, o których mowa w art. 42 dyrektywy Wypłacalność II, dotyczące kwalifikacji i reputacji osób kierujących spółką celową (podmiotem specjalnego przeznaczenia);
  4. wymogi dotyczące kwalifikacji i reputacji akcjonariuszy lub wspólników posiadających znaczny pakiet akcji w spółce celowej (podmiocie specjalnego przeznaczenia);
  5. prawidłowe procedury administracyjne i rachunkowe, odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej i wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem;
  6. wymagania dotyczące informacji z zakresu rachunkowości i nadzoru oraz informacji statystycznych;
  7. wymogi wypłacalności.

Warunki wymagane do uzyskania przez spółkę celową zezwolenia na wykonywanie działalności są określone w art. 318−327 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015).

wstecz