Credit Agricole opublikował kolejny raport CSR

Dodano: 21-06-2021
Publikator: informacja prasowa

Raport odpowiedzialnego biznesu jest publikowany przez Credit Agricole każdego roku. W tegorocznym poświęcono więcej niż poprzednio miejsca ładowi organizacyjnemu, ryzykom niefinansowym, planom banku oraz ujawnianiu kwestii środowiskowych i wpływu na klimat, w tym śladu węglowego, a cały osobny rozdział wsparciu pracowników, klientów i społeczności lokalnych podczas pandemii COVID-19.

- W raporcie za rok 2020 skoncentrowaliśmy się na oczekiwaniach i rekomendacjach z panelu interesariuszy banku, który przeprowadziliśmy w listopadzie 2019 r. Dodatkowo wzięliśmy pod uwagę opinie interesariuszy, które zbieramy na bieżąco podczas różnych wydarzeń - podkreśla Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, odpowiedzialny za CSR w Credit Agricole.

W raporcie Bank uwzględnił ocenę i rekomendacje po realizowanym przez Fundację Frank Bold projekcie, w którym badano jakość raportowania kwestii związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem zgodnie z Dyrektywą w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności (NFRD).

Treści opisane w Raporcie odpowiedzialnego biznesu Credit Agricole usystematyzował zgodnie z siedmioma obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu, określonymi w normie ISO 26000, którą bank kieruje się w swoich działaniach. Te obszary to: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Nazwy obszarów są tytułami działów raportu.

Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem GRI Standards. Bank wydał swój raport w dwóch wersjach językowych. Dostępny jest on w formie PDF na stronie internetowej Credit Agricole. Raport otwiera list prezesów banku - Jeana-Bernarda Masa i Piotra Kwiatkowskiego, a warstwa graficzna została wzbogacona o zdjęcia pracowników.

wstecz