Brak wskazania nazwy podwykonawcy w ofercie może pozbawić szans wygrania przetargu

Autor: Piotr Trębicki, Marek Sterniczuk

Dodano: 12-04-2017

Od ostatniej dużej nowelizacji ustawy PZP wykonawcy w składanych ofertach muszą podawać nazwy swoich podwykonawców. Z pozoru to tylko jedno z wielu oświadczeń jakie składa wykonawca. Ale w praktyce wypełnienie tego punktu może stanowić źródło poważnych problemów. Gdy pomimo deklaracji korzystania z usług podwykonawcy, wykonawca nie poda nazw podwykonawców, ryzykuje odrzuceniem swojej oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Ewentualne uzupełnienie tej informacji, już po składaniu ofert, może zostać uznane za niedozwoloną zmianę treści oferty. Orzecznictwo KIO odnośnie nowych przepisów nie jest jednolite i nie pomaga wykonawcom. W wyroku z 20 lutego 2017 r. - sygn. akt KIO 236/17, gdzie wykonawca wprost wskazał w formularzu oferta, że na etapie ubiegania się o zamówienie nie zna nazw przyszłych podwykonawców, KIO uznało że zamawiający prawidłowo odrzucił taką ofertę jako niezgodną z SIWZ. Z kolei w wyroku z dnia 22 lutego 2017 r. - sygn. akt KIO 234/17, Izba uznała, że brak podania nazw podwykonawców nie jest podstawą do odrzucenia oferty.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz