Będzie większa współpraca EIOPA i krajowych organów nadzoru nad działalnością transgraniczną ubezpieczycieli

Dodano: 10-07-2020

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Dokonuje on zmian m.in. w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczycieli.

Projekt wdraża do polskiego porządku prawnego zmiany wprowadzone na poziomie Unii Europejskiej po dokonaniu przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Obejmują one przepisy dotyczące:

  • działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych, oraz
  • transgranicznej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wykonywanej przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na zasadzie swobody świadczenia usług lub przez oddział.

W pierwszej kwestii unijny ustawodawca wprowadził rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzoru nad nimi z poziomu właściwych organów krajowych do ESMA. Wyjątkiem są zatwierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które zostały wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ESMA i nie podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia od tego Urzędu.

Z kolei zmiany w zakresie prawa ubezpieczeniowego wynikają z konieczności wzmocnienia nadzoru nad działalnością transgraniczną ubezpieczycieli i zapewnienia bardziej efektywnej ochrony klientów takich spółek. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie koordynacji działań organów nadzorczych, na terytorium których dany zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykonuje działalność transgraniczną, i usprawnienia komunikacji pomiędzy tymi organami. Wprowadzony zostanie mechanizm wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy nadzorcami poszczególnych państw członkowskich i EIOPA.

W związku z tym w projekcie nowelizacji zawarto m.in. obowiązek powiadamiania EIOPA oraz organu nadzorczego przyjmującego państwa członkowskiego UE o zamiarze wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej dla krajowego zakładu ubezpieczeń w ramach swobody świadczenia usług lub przez oddział, w sytuacji gdy działalność ta może być istotna dla rynku przyjmującego.

Ponadto, KNF będzie miała możliwość zwrócenia się do organów nadzorczych innych państw UE z wnioskiem o ustanowienie platformy współpracy w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji wykonujących działalność transgraniczną w ramach swobody świadczenia usług lub przez oddział, lub wyrażenia zgody na ustanowienie takiej platformy współpracy, na wniosek zainteresowanego organu nadzorczego i uczestniczenia w takiej platformie.

Również w przypadku, gdy KNF stwierdzi pogorszenie sytuacji finansowej podmiotu lub wystąpienie innych ryzyk, które mogą mieć skutki dla rynku przyjmującego państwa członkowskiego, jest ona zobowiązana powiadomić o tym EIOPA oraz organ nadzorczy przyjmującego państwa członkowskiego. Organy te będą posiadały możliwość przedstawienia wspólnego stanowiska i wypracowania rozwiązań. Dotyczy to też przypadków spółek z innych państw UE prowadzących działalność transgraniczną na terytorium Polski.

Organ nadzoru będzie też powiadamiał EIOPA o otrzymaniu kompletnego wniosku zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji o zatwierdzenie pełnego albo częściowego modelu wewnętrznego lub zatwierdzenie głównych zmian modelu wewnętrznego. Nadzorca uzyska też możliwość zwrócenie się do EIOPA o pomoc techniczną w tym zakresie.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zmienione przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej mają obowiązywać z dniem 30 czerwca 2021 r.

Projekt ustawy jest dostępny w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz