Bankowcy interweniują u Prezesa RM. Nie zgadzają się na kary UOKiKu za zmiany klauzul modyfikacyjnych

Dodano: 26-11-2020

Związek Banków Polskich skierował do Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym neguje praktyki Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. zakazu i nakładania kar za jednostronną zmianę tzw. klauzul modyfikacyjnych przez banki. Prezes organu uważa takie postanowienia za abuzywne, czyli niewiążące konsumentów. Branża przekonuje, że podejście organu spowoduje chaos na rynku bankowym.

Jak podkreślają bankowcy w liście do premiera, Prezes UOKiK przekracza swoje kompetencje i szkodzi stabilności sektora bankowego, zakazując i nakładając sankcje za dokonywania zmian klauzul modyfikacyjnych. Ostatnio decyzję w tym obszarze organ podjął wobec Idea Bank. Czytaj więcej: Prezes UOKiK na Idea Bank nałożył 17,2 mln zł kary. Zarzuty obejmują m.in. za sprzedaż  ubezpieczeń na życie z UFK

Prezes UOKiK w decyzji wskazał, że „bank nie może zmieniać jednostronnie klauzuli umownej, dlatego że np. w ramach kontroli incydentalnej lub abstrakcyjnej wzorca umowy przez organ administracyjny lub sąd uznał daną klauzulę za abuzywną”.

W praktyce zmiany klauzul modyfikacyjnych dotyczącą: zmiany regulaminów w celu dostosowania do nowych przepisów prawa, decyzji, rekomendacji, zaleceń nadzoru, wprowadzenia nowych usług, zmiany tabeli opłat i prowizji wynikające np. ze zmiany stóp procentowych czy efektów wdrożenia nowego systemu informatycznego.

UOKiK chce, aby wszystkie tego typu zmiany wymagały zgody klienta, np. poprzez podpisanie aneksu do umowy, co w opinii ZBP mija się z celem, gdyż tylko niewielki odsetek klientów odsyła podpisane dokumenty. Średnio 2-5 proc. klientów podpisuje otrzymany aneks, w wyjątkowych sytuacjach odsetek ten rośnie do 7-10 proc. Oznacza to chaos na rynku, gdy część klientów będzie obsługiwana wg dotychczasowych zasad, często sprzecznych z nowymi przepisami.

Wątpliwości banku pojawiają się też w przypadku traktowania przez Urząd zmian, które są korzystne dla klientów, np. uruchomienia bankowości mobilnej czy umożliwienia uczestnictwa w programie 500+ za pośrednictwem banków.

ZBP podkreśla też, że po uznaniu zmiany pewnego zapisu za abuzywny, a co za tym idzie niewiążący dla klienta, w wielu przypadkach obliczenie wartości należnego zwrotu dla każdego konsumenta, np. w sytuacji podwyższenia opłat i prowizji zawartych w tabeli, będzie niewykonalne.

Ponadto, zdaniem bankowców stanowisko UOKiK i wydawane przez organ sankcje mogą zachwiać stabilnością sektora bankowego oraz łamią zasadę pewności obrotu gospodarczego.

„Prezes UOKiK nie ma kompetencji do ograniczania praw podmiotów gospodarczych przysługujących im na podstawie konstytucji i przepisów ustaw, zaś wywoływanie takich skutków pośrednio, poprzez prowadzenie postępowań w ten sposób, wydaje się nadużyciem uprawnień i kompetencji organu”, napisano w liście do premiera.

wstecz