Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 15-03-2016
Publikator: beinsured

Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy ubezpieczeniowej.

Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem, w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Nie wyklucza to możliwości zobowiązania się przez ubezpieczonego wobec ubezpieczającego do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej.

Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy ubezpieczeniowej.

Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem, w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Nie wyklucza to możliwości zobowiązania się przez ubezpieczonego wobec ubezpieczającego do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej.

Przytoczony przepis w mojej ocenie został zredagowany w sposób jednoznaczny i niebudzący większych wątpliwości. W przepisie tym mówi się wyraźnie o wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. To z kolei oznacza, że udział w zysku, o ile będzie wypłacany bez związku ze wskazanymi czynnościami, nie powinien być objęty zakazem wynikającym z art. 18 nowej ustawy.

Oczywiście należy pamiętać o zarzutach podnoszonych swego czasu przez KNF, w kontekście uznawania wypłacania udziału w zysku za przejaw konfliktu interesów na linii ubezpieczający - ubezpieczyciel - klient, jednakże zarzuty te były podnoszone podczas tworzenia Rekomendacji U i wytycznych w sprawie dystrybucji. W tamtym okresie nie istniał jakikolwiek przepis prawa, który jednoznacznie dotyczył kwestii wynagradzania ubezpieczającego. W efekcie, w obecnym stanie prawnym, wobec jednoznacznego brzmienia analizowanego przepisu, interpretowanie art. 18 w sposób wykraczający poza jego treść, powołując się, np. na wykładnię celowościową, która w tym wypadku nie będzie miała pierwszeństwa (zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda), należy uznać za niedopuszczalne.      

wstecz