Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

Autor: Piotr Czublun, Paulina Niemyjska

Dodano: 17-11-2017

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (UDU), w ślad za IDD wprowadza pojęcie agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające. W świetle UDU, będzie to przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń, wpisany do rejestru agentów, niebędący instytucją kredytową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252) ani firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), który za wynagrodzeniem wykonuje dystrybucję ubezpieczeń jako działalność uboczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. podstawową działalnością przedsiębiorcy nie jest działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń,
  2. przedsiębiorca dystrybuuje wyłącznie ubezpieczenia uzupełniające dostarczane towary lub świadczone usługi,
  3. dystrybucja ubezpieczeń nie odnosi się do umowy ubezpieczenia na życie lub umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, chyba że taka umowa jest uzupełnieniem dostarczanych towarów lub świadczonych usług w ramach podstawowej działalności przedsiębiorcy.

W przypadku agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające dystrybucja ubezpieczeń jest jego działalnością uboczną prowadzoną za wynagrodzeniem. Wątpliwości interpretacyjnych dostarcza właściwe zrozumienie terminu „działalność uboczna”. Dokonując rozróżnienia działalności danego przedsiębiorcy na podstawową i uboczną, można posiłkować się oficjalnymi rejestrami, w których przedsiębiorca odnotowuje przedmiot swojej działalności. W przypadku do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w objaśnieniach do wniosku RG-OP o wpis wskazano, że pod pojęciem przeważającej działalności należy rozumieć działalność mającą największy udział w ogólnej działalności podmiotu mierzoną według kryterium sprzedaży, liczby pracujących lub zapisaną w statucie podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej. Pozostałe rodzaje działalności (uboczne) to działalności wykonywane lub przewidywane w momencie rozpoczęcia działalności. Nie można jednak wykluczyć przypadków, gdy przedsiębiorca mimo określenia głównego rodzaju działalności, znaczną bądź większą cześć swoich dochodów będzie czerpał z innych działalności, np. z dystrybucji ubezpieczeń. Wówczas może pojawić się ryzyko uznania dystrybucji wykonywanej przez takiego przedsiębiorcę za jego działalność główną, a nie uboczną i w efekcie uznanie przedsiębiorcy za pełnego agenta ubezpieczeniowego, do którego stosuje się bez wyjątków wszystkie wymogi i obowiązki z ustawy.  

Należy też pamiętać, że agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające może dystrybuować wyłącznie ubezpieczenia uzupełniające dostarczane towary lub świadczone usługi, a dystrybucja nie może odnosić się do umowy ubezpieczenia na życie lub umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, chyba, że taka umowa jest uzupełnieniem dostarczanych towarów lub świadczonych usług w ramach podstawowej działalności przedsiębiorcy (np. ubezpieczenie pojazdów oferowane przez firmy leasingowe).

Podsumowując, agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające:

  • podlega przepisom ustawy na tych samych zasadach co agent ubezpieczeniowy (z nielicznymi wyjątkami),
  • jest wpisywany do rejestru agentów prowadzonego przez organ nadzoru,
  • jest nadzorowany przez ZU i przez KNF,
  • nie ma obowiązku doskonalenia zawodowego,
  • działa na podstawie pełnomocnictwa od ZU i w zakresie umowy agencyjnej

Więcej na ten temat mogą się Państwo dowiedzieć również podczas szkolenia organizowanego przez Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI pt. „Ubezpieczenia w leasingu/CFM – nowe zasady dystrybucji”, na które serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się pod linkiem. 

Tagi: agent
wstecz