59. posiedzenie Sejmu. Posłowie przyjęli ustawy istotne dla branży ubezpieczeniowej

Dodano: 02-03-2018

Podczas 59. posiedzenia Sejmu RP posłowie opowiedzieli się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233) został przyjęty w dniu 1 marca 2018 r. wraz z 22 poprawkami. Poprawki zostały naniesione w toku prac Komisji Finansów Publicznych. Na uwagę zasługuje poprawka nr 2 dot. słowniczka ustawy. Wskazano w niej, że w przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji zobowiązanej rozumie się ubezpieczającego.

Projekt dotyczy dostosowania europejskich regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do wymogów wynikających ze znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force. Nowe regulacje dotyczą towarzystw ubezpieczeń i podmiotów zawierających umowy ubezpieczenia.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz przyjęte poprawki są dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2191) ma na celu dostosowanie krajowego porządku legislacyjnego do unijnych regulacji dotyczących rynku kapitałowego, w tym wdrożenie dyrektywa MiFID2 oraz rozporządzenia MiFIR.

Unijne akty prawne stanowią regulacyjne wymogi dla firm inwestycyjnych, rynków regulowanych, dostawców usług w zakresie udostępniania informacji oraz firm z państw trzecich świadczących usługi inwestycyjne lub prowadzące działalność inwestycyjną w Unii Europejskiej. Dyrektywa reguluje m.in. zezwolenia na prowadzenie działalności, nabywanie znacznego pakietu akcji, warunki działalności firm inwestycyjnych w celu zapewnienia ochrony inwestorów, uprawnienia organów nadzoru oraz system nakładania kar. Rozporządzenie MiFIR określa z kolei wymogi w zakresie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących przejrzystości obrotu oraz ujawniania danych transakcyjnych.

W dniu 1 marca 2018 r. posłowie przyjęli projekt wraz z dwiema poprawkami. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz przyjęte poprawki są dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

wstecz