KNF: Koszty działalności ubezpieczeniowej po I kw. 2016 r.

Dodano: 04-08-2016
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W okresie pierwszego kwartału 2016 r. koszty działalności ubezpieczeniowej, po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych, osiągnęły wartość 3,17 mld zł, co stanowiło spadek w stosunku do I kwartału 2015 r. o 6,33%. Koszty administracyjne i akwizycji w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosły 3,48 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły o 3,57%.

Zakłady ubezpieczeń poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 28,34 zł z każdych 100 zł składki zarobionej na udziale własnym (ok. 27,24 zł w I kwartale 2015 r.). W ubezpieczeniach na życie koszty wyniosły ok. 23,38 zł (ok. 22,37 zł w I kwartale 2015 r.), natomiast w ubezpieczeniach pozostałych osobowych i majątkowych ok. 33,54 zł (ok. 33,52 zł w I kwartale 2015 r.).

W trakcie pierwszego kwartału 2016 r. koszty akwizycji w zakładach ubezpieczeń ogółem osiągnęły kwotę 2,63 mld zł i były niższe o 3,94% (tj. o 0,11 mld zł) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Koszty akwizycji łącznie stanowiły 19,63% składki przypisanej brutto sektora ubezpieczeń, co oznacza wzrost o 0,59 p.p. w stosunku do I kwartału 2015 r.

Koszty akwizycji w dziale I wyniosły 0,98 mld zł (spadek o 18,12% w stosunku do I kwartału 2015 r.) i stanowiły 17,07% składki przypisanej brutto działu I (wzrost o 0,40 p.p.). Koszty akwizycji w dziale II wyniosły 1,65 mld zł (wzrost o 7,10% w stosunku do I kwartału 2015 r.) i stanowiły 21,55% składki przypisanej brutto działu II (wzrost o 0,16 p.p.).

Koszty administracyjne sektora ubezpieczeń w okresie pierwszego kwartału 2016 r. wyniosły 0,85 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły o 2,39%. Koszty te ogółem stanowiły 6,32% składki przypisanej brutto sektora ubezpieczeń (6,03% w I kwartale 2015 r.).

Koszty związane z działalnością lokacyjną wszystkich zakładów ubezpieczeń na koniec pierwszego kwartału 2016 r. wyniosły 1,82 mld zł, co stanowiło wzrost o 60,16% w porównaniu z I kwartałem 2015 r., kiedy to osiągnęły one wartość 1,13 mld zł. W strukturze kosztów związanych z działalnością lokacyjną ogółem dominują niezrealizowane straty na lokatach, które stanowiły 55,49% kosztów oraz wynik ujemny z realizacji lokat - 41,40%.

wstecz