Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 03-09-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw z dnia 2 września 2019 r., poz. 1667

Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.

Przepisy tego rozporządzenia nakładają na państwa członkowskie obowiązek m.in. wyznaczenia na gruncie przepisów krajowych organu, który będzie odpowiedzialny za egzekwowanie naruszeń przepisów ww. rozporządzenia, oraz określenie podmiotu powołanego do udzielania pomocy konsumentom w zakresie wynikającym ze stosowania tego rozporządzenia. W związku z powyższym, nowelizacja zakłada, iż organem tym będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. W pozostałym zakresie obowiązek ten będzie spoczywał na sądach powszechnych. Natomiast organem odpowiedzialnym za udzielanie konsumentom praktycznej pomocy w przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą będzie działający przy Prezesie UOKiK Punkt Kontaktowy ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich.

Ustawa ma również na celu uelastycznienie struktury organizacyjnej UOKiK, poprzez rezygnację ze wskazania w ustawie siedzib delegatur UOKiK. Zmianie ulegnie też skład działającej przy Prezesie UOKiK Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. W skład Rady wchodzić będzie 16 rzeczników konsumentów, po jednym z każdego województwa.

Wprowadzone zmiany umożliwią również Prezesowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej oraz tajemnicy bankowej na potrzeby prowadzonych postępowań.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 17 września 2019 r., z wyjątkami.

Pliki do pobrania

wstecz