Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dodano: 10-05-2019
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw z dnia 9 maja 2019 r., poz. 860

Ustawa określa:

  • dokumenty urzędowe, do których stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/1191”;
  • sposób składania wniosków o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2016/1191, zwanego dalej „wielojęzycznym formularzem”;
  • zasady wydawania wielojęzycznych formularzy;
  • wysokość opłat za wydawanie wielojęzycznych formularzy oraz sposób ich wnoszenia;
  • organy właściwe w zakresie realizacji zadań wynikających z rozporządzenia 2016/1191.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz