Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Dodano: 11-06-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe

Dziennik Ustaw z dnia 10 czerwca 2019 r., poz. 1074

Ustawą wprowadza się do systemu PPK zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK. Ponadto rozszerza się katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Nowelizacja wprowadza też dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, umożliwia się przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 czerwca br.

Pliki do pobrania

wstecz